چهارشنبه 1 آذر 1396

تبلیغات

خانه » اس ام اس فلسفی » پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

ژرژ واشنگتن

نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

حسين بهزاد

هرگز تکبر نداشته باش که هنر را تکبر نيست

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

ناپلئون

از پيروزی تا سقوط فقط يک ثانيه فاصله است

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

آنتونی رابينز

پرسش های ما افکار ما را می سازند

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

هيوم

دوستی مهم ترين نيکبختی انسان است

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

مارلو

فصيح ترين زبان عمل است

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

حضرت محمد (ص)

زيبايی مرد در فصاحت زبان اوست

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

جامی

سخن را زيوری جز راستی نيست

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

حسين بهزاد

آينده را ما می سازيم مگر از ديروز تا امروز را نساخته ايم

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

محمد حجازی

تنها نعمتی که به رنج زيستن می ارزد آزدی است

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

داوينچی

آرزو کردن شرط نيست

شرط ، تحقق آرزو ست

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

کنفوسيوس

کار دلخواه برگزين تا رنج نبينی

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

کن بلانچارد

عشق اين توانائی را می دهد که بگوئيد پوزش می خوا هم

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

پاول ويلسون

به زيبائی بيانديش ، نه برای انگيزش ، که در جهت تعالی

زيبائی به هر جا آرامش می آورد ، چه دست ساز انسان چه طبيعی

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

مثل چينی

دلت را آنچنان تميز کن ، که ظرفت را

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

حضرت علی (ع)

خردمند به کار خويش تکيه کند و نادان به آرزوی خويش

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

نظام وفا کاشانی

زندگی دريای متلاطمی است که قطب نمای آن محبت است

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

کنفوسيوس

اين خوبی که در ماست کار خداست

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

نيچه

هنگامی که مصمصم به عمل شديد

بايد در های ترديد را کاملا مسدود سازيد

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

حضرت علی (ع)

هر چيز هنگامی گرامی شود که کمياب گردد مگر دانش

زمانی بهايش بالا گيرد که بسيار شود باشد

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92

تولستوی

آفتاب به گياهی حرارات می دهدکه سرازخاک بيرون آورده باشد

پیامک فلسفی و عرفانی شهریور 92