پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397

تبلیغات

تبلیغات

خانه » قلقلک کلمات » مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب | قلقلک کلمات

پیری دورانی است

که انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

پلیس شخصی است که

نبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان خواهد بود.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

حرف های خام

به مغزم صدمه می زند.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

به خاطر پایمال کردن

حقوق دیگران کفش هایش را محاکمه کردند.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

باز هم فراموش کردم فراموشش کنم.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

مخرب ترین اسلحه زمان

زبان است.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

بعضی ها باهم می خورند

و بعضی ها به هم.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

همسر با گذشتی است

از من هم گذشت

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

کلیه نوشته هایم سنگ ساز شده است.

کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

آرشیو سکوت پُر است از فریادهای منزوی.

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب

مجموعه کاریکلماتور های شنیدنی و جذاب
3.7 (73.33%) 6 votes
مراسم عروسی
X