شنبه 27 آبان 1396

تبلیغات

تبلیغات

خانه » اشعار شهریار » شعر زیبای مناجات نامه از استاد شهریار در وصف امام علی ( ع )

شعر زیبای مناجات نامه از استاد شهریار در وصف امام علی ( ع )

شعر زیبای مناجات نامه از استاد شهریار در وصف امام علی ( ع )

شعر زیبای مناجت نامه از استاد شهریار در وصف امام علی ( ع )

شعر زیبای علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را از اشعار شهریار استاد بزرگ

شعر فارسی که در ادامه می توانید به مطالعه آن بپردازید

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من

چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب

که علم کند به عالم شهدای کربلا را

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان

چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

بدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت

که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت

چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان

که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دم

که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنائی بنوازد آشنا را

ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب

غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا

شعر زیبای مناجات نامه از استاد شهریار در وصف امام علی ( ع )