شنبه 29 مهر 1396

تبلیغات

خانه » فال عطسه کامل برای تمام روزهای هفته شنبه تا جمعه
آخرین به روز رسانی :

فال عطسه کامل برای تمام روزهای هفته شنبه تا جمعه

فال عطسه | فال عطسه کامل

فال عطسه کامل فال عطسه روز جمعه,فال عطسه روز دوشنبه,فال عطسه روز سه شنبه,فال عطسه روز چهارشنبه,فال عطسه در روز چهارشنبه,فال عطسه واقعی روز سه شنبه,فال عطسه روز شنبه,فال عطسه روز سه شنبه,فال عطسه روز پنجشنبه,فال عطسه روز چهارشنبه,فال عطسه روز یکشنبه,فال عطسه در روز شنبه,فال عطسه روز دوشنبه,فال عطسه در روز چهار شنبه,فال عطسه روز یک شنبه,فال عطسه روز جهار شنبه,فال عطسه روز چهارشنبه,فال عطسه روز پنجشنبه,فال عطسه در روز چهارشنبه,فال عطسه در روز پنجشنبه,فال عطسه روز یکشنبه,فال عطسه روز دوشنبه,فال عطسه روز سه شنبه,فال عطسه ی روز یکشنبه,فال عطسه واقعی روز سه شنبه,فال عطسه روز 5شنبه,فال عطسه در روز پنجشنبه,فال عطسه واقعی,فال عطسه واقعیت دارد,فال عطسه واقعی روز سه شنبه,فال عطسه واقعی,فال عطسه ی واقعی,آیا فال عطسه واقعیت دارد؟,سایت فال عطسه واقعی,فال عطسه روز سه شنبه,فال عطسه واقعی روز سه شنبه

نمکستان » برای این مطلب جهت سرگرمی و تفریح کاربران گرامی فال عطسه را آماده کرده ایم که در ادامه می توانید جدولش را مشاهده نمایید.

همچنین ببینید : فال روزانه برای ۱۲ ماه سال

ساعتشنبه
۶-۷روز خوبی دارید
۷-۸کمی مواظب باشید
۸-۹او دوستت دارد
۹-۱۰روزی پر از خوشحالی
ساعتیکشنبه
۶-۷کمی صبر کنید
۷-۸روزی پر از خوشحالی
۸-۹دیدار اتفاقی و خوب
۹-۱۰میخواهد تو را ببیند
ساعتدوشنبه
۶-۷روز بدی داری
۷-۸همان می آید
۸-۹ناراحت میشوی
۹-۱۰به تو فکر میکند
ساعتسه شنبه
۶-۷یک خیال
۷-۸مواظب باش
۸-۹در رویایی هستی
۹-۱۰خواب حقیقت
ساعتچهارشنبه
۶-۷خواب تو را می بیند
۷-۸پیگیرت است
۸-۹مغرور نباش
۹-۱۰اتفاقی می افتد
ساعتپنجشنبه
۶-۷پیامی دریافت می کنید
۷-۸دیدار تازه می کنید
۸-۹جواب پیامش را بدهید
۹-۱۰صحبت مهمی می شود
ساعتجمعه
۶-۷کمی صبر کن
۷-۸فامیل میشوید
۸-۹زیبایی اما مغرور
۹-۱۰عشق نزدیک است

همچنین ببینید : گرفتن فال حافظ با معنی

فال عطسه کامل,فال عطسه واقعی,فال عطسه ی واقعی,آیا فال عطسه واقعیت دارد؟,سایت فال عطسه واقعی

ساعتشنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵ شنبهجمعه
۱۰-۱۱نامه دریافت میکنیباتوصحبت میکنددبدار با کسی که دوستش داریبااورابطه برقرارمیکنیهرگز فراموشت نمیکنددوست دارد توراببیندبااورابطه برقرار میکنی
۱۱-۱۲دعوا میکنیدوستت داردبه تو می اندیشدازخوابی وحشت داریبه تو فکرمیکنددیداراولین عشقش هستی
۱۲-۱۳دیدارمواظب خودت باشبه آرزویت میرسیغمگینیهوشیار باشخبر خوشصحبت درباره توست
۱۳-۱۴دیداربا کسیبه گذشته فکر کنبه آرزوهایت میرسیبیش از حد کنجکاویبه تو احترام میگذارددلت پیش توستبه میهمانی میروی
۱۴-۱۵یک اتفاق بدزیبا به نظرمیر سدطرفداری از توفامیل میشویدبه حرف مردم اعتمادکندوستت داردعاشق او میشوی
۱۵-۱۶مهربانی می بینیعجله دردوستی دارییک سختی در راه داریبه زیبائیت ننازاز تو خوشش می آیداذیتش نکناورا می بینی

فال عطسه کامل,فال عطسه واقعی,فال عطسه ی واقعی,آیا فال عطسه واقعیت دارد؟,سایت فال عطسه واقعی

ساعتشنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵ شنبهجمعه
۱۶-۱۷یک روز خوب و عالیدرکارهایت کمی ناراحتیدوستت داردبه فکرآرزوهای گذشته ات باشدرست فکرکنبعدازظهر خوشی داریمطمئن باش اولین عشقشی
۱۷-۱۸به تو فکر میکنددر کارهایت به توکمک میکندصحبت درمورد توستدیداربا کسی که دوستش دارییک خبرجدیدمواظب اوقات باشخیانت کار نباش
۱۸-۱۹برای او ارزشمندیصبور باشازدواجنامه ای دریافت میکنیدوست عزیزت می آیدکسی تو را دوست داردوتونمیدانیازدواج
۱۹-۲۰کمکش کنمنتظرباشتهدیدمنتظریدر تکاپوییهیچ اتفاقی نمی افتداگرباکسی درددل می کنی مراقب باش

فال عطسه کامل,فال عطسه واقعی,فال عطسه ی واقعی,آیا فال عطسه واقعیت دارد؟,سایت فال عطسه واقعی

ساعتشنبه۱شنبه۲شنبه۳شنبه۴شنبه۵ شنبهجمعه
۲۰-۲۱دیدار غیرمنتظرهخیانت میکنیدیدار با کسی که سالها او را دیده ایبه فکر فرداباشبعدازظهر خوشی داریبه کارهایت فکرکندررنج و سختی قرارمی گیرد
۲۱-۲۲درباره تو صحبت میکندصحبت در مورد توستیک شب ترسناکمضطربیصحبت درباره توستخیانت کار نباشکمی درباره خودت فکر کن
۲۲-۲۳درباره تو صحبت کردهبه رفتارت اهمیت می دهدیک اتفاق خوبکسی راجع به توحرف می زندمنتظر کسی هستیدیداربه حرف مردم اهمیت نده
۲۳-۲۴درخواب تورامی بیندخواب خوشی می بینیخوابهای خوشبه فکرت می رسدازدواجخوش بختیمواظب خودت باش

فواید عطسه از نگاه امام صادق علیه السلام

از امام صادق نقل شده که فرمودند عطسه زیاد انسان را از پنج چیز حفظ می کند : ۱- جزام ۲- بوی بدی که از سر و صورت بر می خیزد ۳- آوردن آب در چشم ۴- جلوگیری از گرفتگی عروق بینی ۵- در آمدن مو در چشم همچنین فرمود : اگر می خواهی که کمتر عطسه کنی از روغن مرزنجوش استفاده کن. از امام سوال شد چقدراستفاده شود؟ حضرت فرمود : مقدار یک ششم وزن درهم نیاز است . به مدت پنج روز از آن استفاده کردم و عطسه ام کمتر شد.(المخازن ص ۲۴۳)

فال عطسه کامل برای تمام روزهای هفته شنبه تا جمعه