متن ادبی ، اس ام اس و پیامک جدید تبریک بزرگداشت فردوسی
متن ادبی ، اس ام اس و پیامک جدید تبریک بزرگداشت فردوسی

اس ام اس و پیامک جدید تبریک بزرگداشت فردوسی حکیم فردوسی خردمند : اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری، بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد حکیم فردوسی خردمند : کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد. سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی […]

اس ام اس و پیامک جدید تبریک بزرگداشت فردوسی

تبریک بزرگداشت فردوسی , پیامک تبریک بزرگداشت فردوسی , اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری، بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

کتاب زندگی گذشتگان، جان تاریک را روشنی می بخشد.

سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی گرامی باد

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

کسی به فرجام زندگی آگاه نیست، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

به این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز

نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید

و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می کشد ،

نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد

خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است

ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

چراغ مایه دفع تاریکی است

بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است، که از آن دوری باید جست

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

بی خردی است

که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام می دهد

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

دانایی توانایی به بار می آورد، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد

همچنین بخوانید:  متن ، شعر و اس ام اس های جدید و زیبای تبریک نیمه شعبان سال ۱۳۹۸

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

خرد برترین هدیه الهی است

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

بی خردی اسارت بدنبال دارد و خرد موجب آزادی و رهایی است

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است

و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان

سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد

و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست

و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت

و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

آنکه آفریننده و با فر است در این جهان رنج های بسیار خواهد خورد

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

از بزرگان تنها رنج هاست که باقی می ماند

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

جایگاه پرستش گران کوهستان است

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

آزادگان را کاهلی بنده می سازد

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

خسروی بزرگتر، بندگی بیشتر می خواهد

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید

ابتدا عهد و پیمان می گیرد، سپس راز می گوید

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم باید مانند راز گفت

بزرگداشت فردوسی,اس ام اس بزرگداشت حکیم فردوسی

حکیم فردوسی خردمند :

جز مرگ را هیچ کسی از مادر نزاد

اس ام اس و پیامک جدید تبریک بزرگداشت فردوسی