مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا
مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا

مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا همانا زندگي چيزي جز عقيده و جهاد نيست. (امام حسين «ع») اس ام اس های فلسفی زیبا انسان نمي تواند به همه نيكي كند، ولي مي تواند نيكي را به همه نشان دهد. (رولن) اس ام اس های فلسفی زیبا نوابغ بزرگ زندگي نامه بسيار كوتاهي دارند. (امرسون) […]

مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا

مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا

همانا زندگي چيزي جز عقيده و جهاد نيست. (امام حسين «ع»)

اس ام اس های فلسفی زیبا

انسان نمي تواند به همه نيكي كند، ولي مي تواند نيكي را به همه نشان دهد. (رولن)

اس ام اس های فلسفی زیبا

نوابغ بزرگ زندگي نامه بسيار كوتاهي دارند. (امرسون)

اس ام اس های فلسفی زیبا

نه ترن، نه ريل ها، اصل نيستند، اصل حركت است. (ژيلبر سيسبرون)

اس ام اس های فلسفی زیبا

مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي. (لينكلن)

اس ام اس های فلسفی زیبا

بدي را با عدالت پاسخ دهيد، مهرباني را با مهرباني. (كنفوسيوس)

اس ام اس های فلسفی زیبا

اگر مي خواهي در برابر قاضي نايستي، قانونمند زندگي كن. (ولتر)

اس ام اس های فلسفی زیبا

شاخ پربار سر بر زمين مي نهد و عظمت آن هم چنان در فروتني او جلوه گر است. (گاندي)

اس ام اس های فلسفی زیبا

تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند، فاصله اين دو را زندگي كنيم. (سانتابان)

اس ام اس های فلسفی زیبا

خداوند همه چيز را در يك روز نيافريده است

پس چه چيز باعث شده كه من بينديشم كه مي توانم همه چيز را در يك روز بدست بياورم

اس ام اس های فلسفی زیبا

همت آن است كه هيچ حادثه و عارضه اي، مانع آن نگردد. (ابن عطا)

اس ام اس های فلسفی زیبا

مرد بلند همت تا پايه بلند به دست نياورد از پاي طلب ننشيند. (كليله و دمنه)

اس ام اس های فلسفی زیبا

صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي، هيچ گاه با ياس و استيصال رو به رو نخواهد شد. (ناپلئون)

اس ام اس های فلسفی زیبا

سرچشمه همه فسادها بيكاري است، شيطان براي دست هاي بيكار، كار تهيه مي كند. (پاسكال)

اس ام اس های فلسفی زیبا

كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي. (ولتر)

همچنین بخوانید:  جمله های فلسفی Philosophical Remarks

اس ام اس های فلسفی زیبا

بيش از حد عاقل بودن، كار عاقلانه اي نيست. (مثل فرانسوي)

مجموعه اس ام اس های فلسفی زیبا