اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال امام علی علیه السلام اگر کوه ها بلرزه درآمدند تو پابرجا واستوار باش اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال سعدی نه چندان نرمي کن که برتو دلير شوند ونه چندان درشتي که ا زتو سير گردند اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال سعید […]

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

امام علی علیه السلام

اگر کوه ها بلرزه درآمدند تو پابرجا واستوار باش

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

سعدی

نه چندان نرمي کن که برتو دلير شوند ونه چندان درشتي که ا زتو سير گردند

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

سعید نفیسی

انسان فهميده و خردمند کسي است که هيچ عادت و انس اورا کور و کر نکند

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

لقمان حکیم

اگر سخن چون نقره است ، خاموشی چون زر پر بها ست

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

پاسکال

مرد پرهيزکار ، هرگز پارسايي خود را نمی سنجد

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

ضرب المثل چینی

اگربه خاموش کردن آتش مي روي ، لباس علفي برتن مکن

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

حضرت محمد (ص)

نظر به پايان کارانداختن نيمه زندگي است

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

ضرب المثل فرانسوی

انسان درهرکار بايد بداند کجا بايد ترمز کرد

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

شیللر

آنکه بيش از اندازه محتاط است بسيار کم کار انجام مي دهد

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

ابوالعلا

بايد از بدی کردن بيشتر بترسيم تا بدی ديدن

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

ویل دورانت

آنجا که طبيعت توقف می کند هنر آغاز می شود

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

رسول الله ( ص )

کم نصيب ترين مردم از سجايای مردانگی و فضايل انسانی ، دروغگويان هستند

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

امام علی علیه السلام

دانشمند هرقدر از دانش خويش ببخشد بر آن افزوده است

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

ابوریحان بیرونی

تعصب چشم های بينا را نابينا و گوش های شنوا را ناشنوا می کند

همچنین بخوانید:  سخنان گرانبها و آموزنده بیل گیتس

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

ریشتر

کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقيه آنرا هم نمی تواند حفظ کند

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

بایزید بسطامی

يا چنان نمای که هستی يا چنا باش که می نمايي

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

مادام نکر

پاکدامنی و استفامت از تمام پيمان ها و سوگند ها محکمتر است

اس ام اس فلسفی Philosophical اس فلسفی باحال

حضرت علی علیه السلام

هيچ لباسی برازنده تر از تندرستی نيست

اس ام اس فلسفی جدید Philos اس فلسفی باحال

کنفوسیوس

مرد بزرگ دير وعده می دهد و زود انجام می دهد

اس ام اس فلسفی زیبا Philos اس فلسفی باحال

داروین

انسان فرزند کار و زحمت خويش است

اس ام اس فلسفی حقیقت Philos اس فلسفی باحال

ناپلئون

شجاعت حقيقی ،موفق شدن بر شدايد زندگی است

اس ام اس فلسفی جالب Philos اس فلسفی باحال