اس ام اس های لری جدید
اس ام اس های لری جدید

اس ام اس های لری جدید دلم سی دوس دیری بی قراره شو و روزم تمومش انتظاره دعا میکم که تا زیتر بینمش که دونم درد دیری چاره ناره اس ام اس های لری جدید چش میارم چش مورم دوس نی دیارش دس د دنیا شستمه د خیالش اس ام اس های لری جدید اشکار […]

اس ام اس های لری جدید

اس ام اس های لری جدید

دلم سی دوس دیری بی قراره

شو و روزم تمومش انتظاره

دعا میکم که تا زیتر بینمش

که دونم درد دیری چاره ناره

اس ام اس های لری جدید

چش میارم چش مورم دوس نی دیارش

دس د دنیا شستمه د خیالش

اس ام اس های لری جدید

اشکار تیر هر دمه پا و فرارم

مرحم زخمم تونی سیت بی قرارم

اس ام اس های لری جدید

قربون تیات برم کر سینه سنگی

تو چه کردی سی خدا چنو قشنگی ؟

اس ام اس های لری جدید

الهی مو بمیرم سیت

الهی قربون او تیا کالت بام

مو خیلی تونه دوس دارم

اس ام اس های لری جدید

دلم سیت باز امشو تنگه تنگه

سرم پیک و بساطم لنگه لنگه

خدا دونه خوتم دونی خومم ها

که هر وقت ته منی دنیا قشنگه

اس ام اس های لری جدید

نه میتونم هنات بکم نه خودت میایی نالکم

رت سی فلک پس کی میایی

مه که بی تو خراوم تو چطوری ؟

مه که سی تو کواوم تو چطوری ؟

اس ام اس های لری جدید

مه چی دیکی که و دس دختری با غمت ها

مه تاوم تو چطوری ؟

هم مولا هم کدخدا هم خوش سویلی

گرز و دس تفنگ و شو ستین ایلی

اس ام اس های لری جدید

نفس باد صبا سی خوم و خوت

خوشی و گشت و صفا سی خوم و خوت

بدی و رنج و عزا سی دشمنت

بهترین روز خدا سی خوم و خوت

اس ام اس های لری جدید

ده تیر قناسه و سیقه تیات

و دنیا نمم تالی د میات

اس ام اس های لری جدید

سیل چشم پر د خیال تو نه

رپ رپ دل سی چش کاله تو نه

منتظرم بلکه تو سیلم بکی

چش امیدم و وصال تو نه

اس ام اس های لری جدید

هر دمی هر ساعتی سیت بیقرارم

همچنین بخوانید:  مسیج لری جدید و عاشقانه

کی میایی سر بزنی طاقت ندارم

اس ام اس های لری جدید

ار بها چرخ و فلک یاد تو نه بورم د ویرم سر

مونم زیر بالم کز می کنم آروم می میرم

دونه و داغ حرفیات آخر و کهساز میزنم

ایقه متل خش نگو هیسه خومه دار می زنم

اس ام اس های لری جدید