اشعار استاد شهریار همت ای پیر Shahryar poetry
اشعار استاد شهریار همت ای پیر Shahryar poetry
پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه تست / همه آفاق پر از نعره مستانه تست ** در دکان همه باده فروشان تخته است / آن که باز است همیشه در میخانه تست

اشعار استاد شهریار همت ای پیر Shahryar poetry

پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه تست

همه آفاق پر از نعره مستانه تست

در دکان همه باده فروشان تخته است

آن که باز است همیشه در میخانه تست

اشعار استاد شهریار همت ای پیر Shahryar poetry

دست مشاطه طبع تو بنازم که هنوز

زیور زلف عروسان سخن شانه تست

ای زیارتگه رندان قلندر برخیز

توشه من همه در گوشه انبانه تست

اشعار استاد شهریار همت ای پیر Shahryar poetry

همت ای پیر که کشکول گدائی در کف

رندم و حاجتم آن همت رندانه تست

ای کلید در گنجینه اسرار ازل

عقل دیوانه گنجی که به ویرانه تست

اشعار استاد شهریار همت ای پیر Shahryar poetry

شمع من دور تو گردم به کاخ شب وصل

هر که توفیق پری یافته پروانه تست

همه غواص ادب بودم و هر جا صدفیست

همه بازش دهن از حیرت دردانه تست

اشعار استاد شهریار همت ای پیر Shahryar poetry

زهره گو تا دم صبح ابد افسون بدمد

چشمک نرگس مخمور به افسانه تست

ای گدای سرخوانت همه شاهان جهان

شهریار آمده دربان در خانه تست

اشعار استاد شهریار همت ای پیر Shahryar poetry