اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی
اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی گلی که خود بدادم پیچ و تابش باشک دیدگانم دادم آبش درین گلشن خدایا کی روا بی گل از مو دیگری گیرد گلابش اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی زعشقت آتشی در بوته دیرم در آن آتش دل و جان سوته دیرم سگت ار پا نهد بر […]

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

گلی که خود بدادم پیچ و تابش

باشک دیدگانم دادم آبش

درین گلشن خدایا کی روا بی

گل از مو دیگری گیرد گلابش

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

زعشقت آتشی در بوته دیرم

در آن آتش دل و جان سوته دیرم

سگت ار پا نهد بر چشمم ایدوست

بمژگان خاک پایش روته دیرم

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

به آهی گنبد خضرا بسوجم

فلک را جمله سر تا پا بسوجم

بسوجم ار نه کارم را بساجی

چه فرمایی بساجی یا بسوجم

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

اگر جسمم بسوزی سوته خواهم

اگر چشمم بدوزی دوته خواهم

اگر باغم بری تا گل بچینم

گلی همرنگ و همبوی ته خواهم

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

سر کوه بلند چندان نشینم

که لاله سر بر آره مو بچینم

الاله بیوفا بی بیوفا بی

نگار بیوفا چون مو گزینم

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

ز وصلت تا بکی فرد آیم و شم

جگر پر سوز و پر درد آیم و شم

بموگوئی که در کویم نیایی

مو تا کی با رخ زرد آیم و شم

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

خوشا روزی که دیدار ته وینم

گل و سنبل ز رخسار ته چینم

بیا بنشین که تا وینم شو و روز

جمالت ای نگار نازنینم

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

دلم زار و حزینه چون ننالم

وجودم آتشینه چون ننالم

بمو واجن که طاهر چند نالی

چو مرگم در کمینه چون ننالم

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

بیته گلشن چو زندان بچشمم

گلستان آذرستان بچشمم

بیته آرام و عمر و زندگانی

همه خواب پریشان بچشمم

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

بشو یاد تو ای مه پاره هستم

بروز از درد و غم بیچاره هستم

تو داری در مقام خود قراری

همچنین بخوانید:  دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

مویم که در جهان آواره هستم

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی