مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر
مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر اگر شیری اگر ببری اگر کور سرانجامت بود جا در ته گور تنت در خاک باشد سفره گستر بگردش موش و مار و عقرب و مور مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر عزیزا ما گرفتار دو دردیم یکی عشق و دگر در دهر […]

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

اگر شیری اگر ببری اگر کور

سرانجامت بود جا در ته گور

تنت در خاک باشد سفره گستر

بگردش موش و مار و عقرب و مور

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

عزیزا ما گرفتار دو دردیم

یکی عشق و دگر در دهر فردیم

نصیب کس مباد این غم که ما راست

جمالت یک نظر نادیده مردیم

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

اگر یار مرا دیدی به خلوت

بگو ای بی‌وفا ای بیمروت

گریبانم ز دستت چاک چاکو

نخواهم دوخت تا روز قیامت

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

فلک نه همسری دارد نه هم کف

بخون ریزی دلش اصلا نگفت اف

همیشه شیوه‌ی کارش همینه

چراغ دودمانیرا کند پف

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

فلک در قصد آزارم چرایی

گلم گر نیستی خارم چرایی

ته که باری ز دوشم بر نداری

میان بار سربارم چرایی

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

زدل نقش جمالت در نشی یار

خیال خط و خالت در نشی یار

مژه سازم بدور دیده پرچین

که تا وینم خیالت در نشی یار

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

پریشان سنبلان پرتاب مکه

خمارین نرگسان پرخواب مکه

براینی ته که دل از مابرینی

برنیه روزگار اشتاب مکه

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

جره بازی بدم رفتم به نخجیر

سبک دستی بزد بر بال من تیر

برو غافل مچر در کوهساران

هران غافل چرد غافل خورد تیر

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

مو آن رندم که نامم بی‌قلندر

نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر

چو روج آیو بگردم گرد گیتی

چو شو آیو به خشتی وانهم سر

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

مرا نه سر نه سامان آفریدند

همچنین بخوانید:  عاشقانه های بابا طاهر

پریشانم پریشان آفریدند

پریشان خاطران رفتند در خاک

مرا از خاک ایشان آفریدند

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

بی ته هر شو سرم بر بالش آیو

چو نی از استخوانم نالش آیو

شب هجران بجای اشک چشمم

ز مژگان پاره‌های آتش آیو

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

مو که چون اشتران قانع به خارم

جهازم چوب و خرواری ببارم

بدین مزد قلیل و رنج بسیار

هنوز از روی مالک شرمسارم

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

سرم چون گوی در میدان بگرده

دلم از عهد و پیمان بر نگرده

اگر دوران به نااهلان بمانه

نشینم تا که این دوران بگرده

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

دلم از دست تو دایم غمینه

ببالین خشتی و بستر زمینه

همین جرمم که مو ته دوست دیرم

که هر کت دوست دیره حالش اینه

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

چرا آزرده حالی ای دل ای دل

همه فکر و خیالی ای دل ای دل

بساجم خنجری دل را برآرم

بوینم تا چه حالی ای دل ای دل

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل

بمو دایم به جنگی ای دل ای دل

اگر دستم فتی خونت بریجم

بوینم تا چه رنگی ای دل ای دل

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر