سری جدید بازی با معنی کلمات جالب و آزمون هوش
سری جدید بازی با معنی کلمات جالب و آزمون هوش

سری جدید بازی با معنی کلمات جالب و آزمون هوش ناتو : منظور نات کردن o است برنامه نویسان چنین حساب می کنند not o = not 0 = 1 سری جدید بازی با معنی کلمات مارشال : شال مارها که در فصل زمستان استفاده می کنند سری جدید بازی با معنی کلمات دموکرات : […]

سری جدید بازی با معنی کلمات جالب و آزمون هوش

سری جدید بازی با معنی کلمات 95

ناتو : منظور نات کردن o است برنامه نویسان چنین حساب می کنند not o = not 0 = 1

سری جدید بازی با معنی کلمات

مارشال : شال مارها که در فصل زمستان استفاده می کنند

سری جدید بازی با معنی کلمات

دموکرات : نسخه نمایشی (دمو) از کره ها

سری جدید بازی با معنی کلمات

کرباس : رئیس ناشنوا

سری جدید بازی با معنی کلمات

نرماندی : تو همچنان مرد موندی؟

سری جدید بازی با معنی کلمات

توچال : Touch all

سری جدید بازی با معنی کلمات

منشور : شلنگ یا آفتابه

سری جدید بازی با معنی کلمات

کابینت : اتاقی که در آن اینترنت باشد

سری جدید بازی با معنی کلمات

کاسه : K3

سری جدید بازی با معنی کلمات

پنجعلی : پروین , دایی , کریمی , سامره , علیزاده

سری جدید بازی با معنی کلمات

دیپلماتیک : فرد دیپلمه ای که ماتیک زده

سری جدید بازی با معنی کلمات

Keyboard : چه کسی برنده شد؟

سری جدید بازی با معنی کلمات

Morphine : باید بیشتر فین کنی

سری جدید بازی با معنی کلمات

سوگند : خیلی‌ بد

سری جدید بازی با معنی کلمات

زنهار : سلیطه ای که پاچه می گیرد

سری جدید بازی با معنی کلمات

آنلاین : لاین دیگر (آن لاین)

سری جدید بازی با معنی کلمات

شاداب : آبی که با خوشحالی بیرون می ریزد

سری جدید بازی با معنی کلمات

Longman : دلاک ( مسئول پیچیدن لنگ در حمام عمومی )

سری جدید بازی با معنی کلمات

Macromedia : رسانه های عوام فریب ( مکر مدیا )

سری جدید بازی با معنی کلمات

Good Luck :  چه لاک خوبی زدی

سری جدید بازی با معنی کلمات

خاموش : موش نپخته

سری جدید بازی با معنی کلمات

مهران : شخصی که در هوای مه آلود رانندگی می کند

سری جدید بازی با معنی کلمات

Easy Love : لواسان

سری جدید بازی با معنی کلمات

Long time no see : دارم لونگ می‌‌پیچم  نگاه نکن

سری جدید بازی با معنی کلمات

Comfortable : بفرمایید سر میز

همچنین بخوانید:  قلقلک کلمات بازی با معنی کلمات طنز

سری جدید بازی با معنی کلمات

Burkina Faso : برو کنار وایسا

سری جدید بازی با معنی کلمات

فرمالیته : ترشی لیته برای ما

سری جدید بازی با معنی کلمات

آی فون : فریاد دوره گرد تلفن فروش

سری جدید بازی با معنی کلمات

آواتار : صدای تار

سری جدید بازی با معنی کلمات

مامانی : پول ما

سری جدید بازی با معنی کلمات

لیوان : یک عدد شلوار لی

سری جدید بازی با معنی کلمات

خیلی : شلوار لی به تعداد زیاد

سری جدید بازی با معنی کلمات

تومان : درونمان

سری جدید بازی با معنی کلمات