بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات
بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات پیشی گرفتن  :   از کسی گربه گرفتن بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات تویوتا   :   تو یوتا ( یوتا ایالتی در آمریکاست ) بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات sim city  :  شهری که همه خانه هایش از سیم ساخته شده است بازی با […]

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

پیشی گرفتن  :   از کسی گربه گرفتن

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

تویوتا   :   تو یوتا ( یوتا ایالتی در آمریکاست )

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

sim city  :  شهری که همه خانه هایش از سیم ساخته شده است

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

the sims 3   :   به مجموعه سه سیم که در یک کابل به هم پیچیده شده اند

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

قمقمه :  پَ ن پَ قم

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

کاشمری  :   در آرزوی ازدواج

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

تکواندو   :  یک یک دو

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

اخبار بامدادی  :   اخباری که با مداد نوشته شده است

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

nobody   :   نو بودی

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

ابریشم  :  کنایه از عصبانی شدن (  ابری شم ؟ )

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

شهرآورد  :  کسی که شهر نشینی را بوجود آورد

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

همایون  :  نام پرنده ای افسانه ای که باردار است ( هما + یون )

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

آفتاب :  بلای جان آب ( آفت آب )

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

DARK   :   درک کردن

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

کشور  :  کسی که با کش بازی می کند

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

communication board  :  اون كاميونه چه وقتى شن‌ها رو برد؟

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات

خلوص : خروس خانه ی کسی که زبانش می گیرد

بازی با کلمات | طنز قلقلک کلمات