با انجام چالش این خبر می توانید ذهن خود را ورزش دهید و میزان دقت خود را مشخص کنید.

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید، زیرا نمی‌توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید.

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

شماره ۵ زودتر پر می‌شود.

منبع: طلا