حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران
حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران رسول اکرم (ص) محروم از رحمت خدا کسی است که از وصیت کردن محروم شود حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران رسول اکرم (ص) حق فرزند بر پدرش این است که او را سواد و شنا و تیر اندازی بیاموزد حدیث های زیبا […]

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

رسول اکرم (ص)

محروم از رحمت خدا کسی است که از وصیت کردن محروم شود

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

رسول اکرم (ص)

حق فرزند بر پدرش این است که او را سواد و شنا و تیر اندازی بیاموزد

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امام علی (ع)

نا سپاسی نعمت ها قدم را می لرزاند و نعمت را می رباید

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امام صادق (ع)

محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که در گفتارش راستگو باشد

و در گزاردن نماز و آنچه بر او واجب کرده مواظبت و امانت پرداز باشد

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امام علی (ع)

همانا هر مومن آرام  وبا وقار و نرم خوئی اهل بهشت است

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امام علی (ع)

شجاعت پیروزی آماده و فضیلتی آشکار است

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امام علی (ع)

هر که به ناحق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر که با حق عناد ورزد خوار گردد

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امام علی (ع)

کسی که به علم عمل کند

مانند کسی است که راه راست و روشن را بپیماید

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امام صادق عليه السلام

خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امیر المومنین علیه السلام

خداوند روزه را واجب كرد تا به وسيله آن اخلاص خلق را بيازمايد

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امام رضا عليه السلام

مردم به انجام روزه امر شده‏ اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند

همچنین بخوانید:  حدیث های زیبا از ائمه اطهار

و به واسطه آن فقر و بيچارگى آخرت را بيابند

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

رسول خدا صلى الله عليه و آله

براى هر چيزى زكاتى است و زكات بدن ها روزه است

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

رسول خدا صلى الله عليه و آله

روزه سپر آتش (جهنم) است

يعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

رسول خدا صلى الله عليه و آله

روزه گرفتن در گرما جهاد است

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امير مومنان على عليه السلام

روزه نفس از لذت هاى دنيوى سودمندترين روزه‏ هاست

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امام على عليه السلام

روزه پرهيز از حرام ها است

همچنانكه شخص از خوردنى و نوشيدنى پرهيز می كند

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران

امام على عليه السلام

روزه قلب بهتر از روزه زبان است

و روزه زبان بهتر از روزه شكم است

حدیث های زیبا Hadis حدیث های امامان و پیامبران