داستان های شیوانا پل
داستان های شیوانا پل

داستان های شیوانا پل پسري جوان از شهري دور به دهكده شيوانا آمد و به محض ورود به دهكده بلافاصله سراغ مدرسه شيوانا را گرفت و نزد او رفت و مقابلش روي زمين مودبانه نشست و گفت : از راهي دور به دنبال يافتن جوابي چندين ماه است كه راه مي روم و همه گفته […]

داستان های شیوانا پل

داستان های شیوانا پل

پسري جوان از شهري دور به دهكده شيوانا آمد

و به محض ورود به دهكده بلافاصله سراغ مدرسه شيوانا را گرفت و نزد او رفت

و مقابلش روي زمين مودبانه نشست و گفت :

از راهي دور به دنبال يافتن جوابي چندين ماه است كه راه مي روم

و همه گفته اند كه جواب من نزد شماست !

تو كه در اين ديار استاد بزرگي هستي

برايم بگو چگونه مي توانم تغييري بزرگ در سرنوشتم ايجاد كنم

كه فقر و نداري و سرنوشت تلخ والدينم نصيبم نشود ؟

شيوانا نگاهي به تن خسته و رنجور جوان انداخت و با تبسم گفت :

جوابت را زماني خواهم داد كه آرام بگيري

و گرد و خاك جاده را از تن خود پاك كني

برو استراحت كن و فردا صبح زود نزد من آي

روز بعد شيوانا پسر جوان را از خواب بيدار كرد

و همراه چند تن از شاگردانش به سوي رودخانه اي بزرگ در چند فرسنگي دهكده به راه افتاد

نزديك رودخانه كه رسيدند شيوانا خطاب به پسر جوان و شاگردانش گفت :

تكليف امروز شما اين است!

از اين رودخانه عبور كنيد

و از آن سوي رودخانه تكه اي كوچك از سنگ هاي سياه كنار صخره برايم باوريد

حركت كنيد!

پسر جوان مات و مبهوت به شاگردان شيوانا خيره ماند

و ديد كه هر كدام از آنها براي رفتن به آن سوي رودخانه يك روش را انتخاب كردند

بعضي خود را بي پروا به آب زدند و شنا كنان و به سختي خود را به آن سوي رودخانه رساندند

بعضي با همكاري يكديگر با چوب هاي درختان اطراف رودخانه كلك كوچكي درست كردند

و خود را به جريان آب رودخانه سپردند تا از آن سوي رودخانه سر در آورند

بعضي از گروه جدا شدند تا در بالادست در محلي كه عرض رودخانه كمتر بود از آن عبور كنند

پسر جوان به سوي شيوانا برگشت و گفت :

همچنین بخوانید:  داستان های شیوانا دره

اين ديگر چه تكليف مسخره اي است؟

اگر واقعا لازم است بچه ها آن سمت رودخانه بروند

خوب براي اين كار پلي بسازيد و به بچه ها بگوييد از آن پل عبور كنند

و بروند آن سمت برايتان سنگ بياورند ؟

شيوانا تبسمي كرد و گفت :

نكته همين جاست!

خودت بايد پل خودت را بسازي!

روي اين رودخانه دهها پل است

اين جا كه ما ايستاده ايم پلي نيست!

اما تكليف امروز براي اين است كه ياد بگيري

در زندگي بايد براي عبور از رودخانه هاي خروشان سر راهت بيشتر مواقع مجبور مي شوي خودت پل خودت را بسازي

و روي آن قدم بزني!

تو اين همه راه آمدي تا جواب سوالي را پيدا كني و من اكنون مي گويم كه جواب تو همين يك جمله است :

اگر مي خواهي چون بقيه گرفتار جريان خروشان رودخانه هاي سر راهت نشوي

دچار فقر و فلاكت نشوي و زندگي سعادتمندي پيدا كني

بايد يك بار براي هميشه به خودت بگويي كه از اين به بعد پل هاي زندگي خودم را خودم خواهم ساخت

و بلافاصله از جا برخيزي و به طور دايم و مستمر

و در هر لحظه در حال ساختن پلي براي قدم گذاشتن روي آن و عبور از رودخانه باشي

منتظر ديگران ماندن دردي از تو دوا نمي كند

پل من به درد تو نمي خورد!

پل خودت را بايد خودت بسازي!

داستان های شیوانا پل