داستان کوتاه سگ باهوش و قصاب
داستان کوتاه سگ باهوش و قصاب

داستان کوتاه سگ باهوش و قصاب قصاب در مغازه اش مشغول کار بود که با دیدن سگی که به طرف مغازه اش نزدیک می شد حرکتی کرد که از جلوی مغازه دورش کند اما کاغذی را در دهان سگ دید کاغذ را از سگ گرفت روی کاغذ نوشته بود لطفا ۱۲ عدد سوسیس و یه […]

داستان کوتاه سگ باهوش و قصاب

داستان کوتاه سگ باهوش و قصاب

قصاب در مغازه اش مشغول کار بود که با دیدن سگی که به طرف مغازه اش نزدیک می شد

حرکتی کرد که از جلوی مغازه دورش کند اما کاغذی را در دهان سگ دید

کاغذ را از سگ گرفت

روی کاغذ نوشته بود لطفا ۱۲ عدد سوسیس و یه ران گوسفند به من بدین ۱۰ دلار هم همراه کاغذ بود

قصاب که تعجب کرده بود سوسیس و گوشت را در کیسه ای گذاشت و در دهان سگ گذاشت

سگ هم کیسه را گرفت و حرکت کرد

قصاب که کنجکاو شده بود و از طرفی وقت بستن مغازه بود تعطیل کرد و به دنبال سگ راه افتاد

سگ در خیابان حرکت کرد تا به محل خط کشی رسید

با حوصله ایستاد تا چراغ سبز شد و بعد از خیابان رد شد

قصاب هم با تعجب و دهانی باز  به دنبالش راه افتاد

سگ رفت تا به ایستگاه اتوبوس رسید نگاهی به تابلو حرکت اتوبوس ها کرد و ایستاد

قصاب متحیر از حرکت سگ منتظر ماند

اتوبوس که به ایستگاه آمد سگ جلوی اتوبوس رفت و شماره آن را نگاه کرد و به ایستگاه برگشت

صبر کرد تا اتوبوس بعدی آمد دوباره جلوی آن رفت و شماره اش را چک کرد

اتوبوس درست بود و سوار شد

قصاب هم در حالی که دهانش از حیرت باز بود سوار شد

اتوبوس در حال حرکت به سمت حومه شهر بود و سگ منظره بیرون را تماشا می کرد

پس از چند خیابان سگ روی پنجه بلند شد و زنگ اتوبوس را زد

اتوبوس ایستاد و سگ با کیسه پیاده شد

قصاب هم سریع پیاده شد و به دنبالش راه افتاد

سگ در خیابان حرکت کرد تا به خانه ای رسید

گوشت را روی پله گذاشت و کمی عقب رفت و خودش را به در کوبید

این کار را باز هم تکرار کرد اما کسی در را باز نکرد

همچنین بخوانید:  داستان زیبا و با معنای درخت مشکلات

سگ به طرف محوطه باغ رفت و روی دیواری باریک پرید

و خودش را به پنجره رساند و سرش را چند بار به پنجره زد و بعد به پایین پرید و به پشت در برگشت

مردی در را باز کرد و شروع به فحش دادن و تنبیه سگ و کرد

قصاب با عجله به مرد نزدیک شد و داد زد : چه کار می کنی دیوانه؟

این سگ یه نابغه است

این باهوش ترین حیوانی هست که من تا به حال دیدم

مرد نگاهی به قصاب کرد و گفت : تو به این می گی باهوش؟

این سومین بار تو این هفته است که این احمق کلیدش را فراموش می کنه !

داستان کوتاه سگ باهوش و قصاب