چند نفر از دختر و پسرهای کشورمان هرگز ازدواج نکرده‌اند؟
چند نفر از دختر و پسرهای کشورمان هرگز ازدواج نکرده‌اند؟

چند نفر از دختر و پسرهای کشورمان هرگز ازدواج نکرده‌اند؟  

چند نفر از دختر و پسرهای کشورمان هرگز ازدواج نکرده‌اند؟

چند نفر از دختر و پسرهای کشورمان هرگز ازدواج نکرده‌اند؟