دلنوشته خدا God دل نوشته های پاک خدایی اى كسى كه يادت مايه آبروى يادكنندگان است و اى كسى كه شكرت موجب كامروائى شاكران است و اى كسى كه طاعتت باعث نجات مطيعان است بر محمد و آلش رحمت فرست و دل هاى ما را بياد خود از هر ياد دلنوشته خدا God دل نوشته […]

دلنوشته خدا God دل نوشته های پاک خدایی

دلنوشته خدا God دل نوشته های پاک خدایی

دلنوشته خدا God دل نوشته های پاک خدایی

اى كسى كه يادت مايه آبروى يادكنندگان است

و اى كسى كه شكرت موجب كامروائى شاكران است

و اى كسى كه طاعتت باعث نجات مطيعان است

بر محمد و آلش رحمت فرست و دل هاى ما را بياد خود از هر ياد

دلنوشته خدا God دل نوشته های پاک خدایی

و زبان هامان را به شكر خود از هر شكر و اعضايمان را به طاعت خود از هر طاعت مشغول دار

و اگر براى ما فراغتى از كارها تقدير كرده باشى

پس آن را فراغت توأم با سلامتى قرار ده كه به سبب آن گناهى دامن گيرمان نشود و خستگی بما نپيوندد

تا نويسندگان گناهان با نام ه‏اى خالى از ذكر بدي هامان از طرف ما باز گردند

و نويسندگان حسنات به سبب آنچه از نيكى هاى ما نوشته ‏اند شادان باز آيند

و چون ايام عمرمان سپرى شود و رشته زندگيمان بگسلد

دلنوشته خدا God دل نوشته های پاک خدایی

و آن دعوت تو كه از وقوع و اجابتش گريز نيست

ما را احضار كند پس بر محمد و آلش رحمت فرست

و پايان آنچه را كه نويسندگان اعمالمان بر ما مى‏ نويسند

توبه‏ اى پذيرفته قرار ده كه بعد از آن ما را بر گناهى كه كرده باشيم

و نافرمانى‏ اى كه مرتكب شده باشيم توبيخ نكنى

و روزى كه اسرار و اخبار بندگانت را مى‏ آزمائى در برابر حاضران و ناظران

پرده ‏اى را كه خود فرو گسترده‏اى از روى كار ما برندارى

زيرا كه تو نسبت به هر كه ترا بخواند مهربانى و در باره هر كه ترا ندا دهد اجابت كننده‏ اى

دلنوشته خدا God دل نوشته های پاک خدایی