دل نوشته های زیبا عرق های خستگی ات صورت نمورت را نوازش می کند هیچ کسی نیست که جرعه ای تشکر به خوردت دهد خسته از تمام نشدن ها از ندیده شدن ها اما چه حاصل باز هم تلاش بیهوده می کنی تا به کی … نمی دانم … دل نوشته های زیبا شنیده ام […]

دل نوشته های زیبا

دل نوشته های زیبا

دل نوشته های زیبا

عرق های خستگی ات صورت نمورت را نوازش می کند

هیچ کسی نیست که جرعه ای تشکر به خوردت دهد

خسته از تمام نشدن ها

از ندیده شدن ها

اما چه حاصل

باز هم تلاش بیهوده می کنی

تا به کی …

نمی دانم …

دل نوشته های زیبا

شنیده ام این روزها همه آدم شده اند

سر کوچکشان کش آمده چیزهای بی خود می کشند!

یعنی سرک می کشند

بکشید ببینم با کشیدنش به چه توهمی خواهید رسید

به چه دست پیدا می کنید

کدامین نوبل و اسکار را از آن خود خواهید کرد

آری بکشید و در خماری توهمات خود فرو روید

دل نوشته های زیبا

جنگ جنگ تا پیروزی

جنگ جنگ تا پیروزی

چقدر آشناست برای همه

اما تا به حال فکر کرده ای

می شود این شعار را در جای جای مشکلات زندگی به کار برد؟

آیا نمی توان موقع شکوه بر گله ها بلندتر فریادش زد؟

جنگ جنگ تا پیروزی

پس بجنگ تا پیروزی

همیشه پیروزی نزدیک است

تنها کافیست راهت را درست انتخای کنی

راه پیروزی پیچیده اما نزدیک است

دل نوشته های زیبا

جو می گیرتم گاهی

لبخندهای پوشالی می زنم

قهقهه های مستانه

می دانی از چه؟

از هر چه نامردی است می خندم

دیوانه شدم دیگر

بدون هیچ شاخ و دمی

سرخوش می دانی چیست؟

همان کس که در دریای غم غرق و در قعر تاریکی لبخند می زند

دل نوشته های زیبا