دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر
دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر چه باغ است اینکه دارش آذرینه چه دشت است اینکه خونخوارش زمینه مگر بوم و بر سنگین دلان است مگر صحرای عشق نازنینه دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر کجا بی جای ته ای بر همه شاه که مو آیم بدانجا از همه راه همه جا جای […]

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

چه باغ است اینکه دارش آذرینه

چه دشت است اینکه خونخوارش زمینه

مگر بوم و بر سنگین دلان است

مگر صحرای عشق نازنینه

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

کجا بی جای ته ای بر همه شاه

که مو آیم بدانجا از همه راه

همه جا جای ته مو کور باطن

غلط گفتم غلط استغفرالله

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

کسیکه ره بفریادم برد نی

خبر بر سرو آزادم برد نی

همه خوبان عالم جمع گردند

کسیکه یادت از یادم برد نی

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

به هر شام و سحر گریم بکوئی

که جاری سازم از هر دیده جوئی

مو آن بی طالعم در باغ عالم

که گل کارم بجایش خار روئی

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

سمن زلفا بری چون لاله دیری

ز نرگس ناز در دنباله دیری

از آن رو سه بمهرم بر نیاری

که در سرناز چندین ساله دیری

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

شبی نالم شبی شبگیر نالم

ز جور یار و چرخ پیر نالم

گهی همچون پلنگ تیر خورده

گهی چون شیر در زنجیر نالم

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

وای آن روزی که قاضی مان خدا بی

به میزان و صراطم ماجرا بی

بنوبت میروند پیر و جوانان

وای آنساعت که نوبت زان ما بی

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

دل ارمهرت نورزه بر چه ارزه

گل است آندل که مهر تو نورزه

گریبانی که از عشقت شود چاک

بیک عالم گریبان وابیرزه

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

برویت از حیا خوی ریته دیری

دو ابرویت بناز آمیته دیری

به سحر دیده در چاه زنخدان

بسی هاروت دل آویته دیری

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

ز آهم هفت گردون پر شرر بی

زمژگانم روان خون جگر بی

ته که هرگز دلت از غم نسوجه

همچنین بخوانید:  زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

کجا از سوته دیلانت خبر بی

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

سحرگاهان که اشکم لاوه گیره

زآهم هفت چرخ آلاوه گیره

چنان از دیده ریزم اشک خونین

که گیتی سر بسر سیلابه گیره

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

عزیزان موسم جوش بهاره

چمن پر سبزه صحرا لاله زاره

دمی فرصت غنیمت دان درین فصل

که دنیای دنی بی اعتباره

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

مرا درد آموه و درمان چه حاصل

مرا وصل آموه و هجران چه حاصل

بسوته بی گل و آلاله بی سر

سر سوته کله یاران چه حاصل

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

دلا از دست تنهایی بجانم

ز آه و ناله‌ی خود در فغانم

شبان تار از درد جدایی

کند فریاد مغز استخوانم

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر