دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher
دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher زدل مهر تو ای مه رفتنی نی غم عشقت بهر کس گفتنی نی ولیکن شعله مهر و محبت میان مردمان بنهفتنی نی دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher دلا اصلا نترسی از ره دور دلا اصلا نترسی از ته گور دلا اصلا نمیترسی که روزی شوی بنگاه […]

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

زدل مهر تو ای مه رفتنی نی

غم عشقت بهر کس گفتنی نی

ولیکن شعله مهر و محبت

میان مردمان بنهفتنی نی

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

دلا اصلا نترسی از ره دور

دلا اصلا نترسی از ته گور

دلا اصلا نمیترسی که روزی

شوی بنگاه مار و لانه‌ی مور

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

حرامم بی ته بی آلاله و گل

حرامم بی ته بی آواز بلبل

حرامم بی اگر بی ته نشینم

کشم در پابی گلبن ساغر مل

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

بسر شوق سر کوی ته دیرم

بدل مهر مه روی ته دیرم

بت من کعبه‌ی من قبله‌ی من

ته ای هر سو نظر سوی ته دیرم

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

خدایا خسته و زارم ازین دل

شو و روزان در آزارم ازین دل

مو از دل نالم و دل نالد از مو

زمو بستان که بیزارم ازین دل

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

سر راهت نشینم تا بیایی

در شادی بروی ما گشایی

شود روزی بروز مو نشینی

که تا وینی چه سخت بیوفایی

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

شدستم پیرو برنایی نمانده

بتن توش و توانایی نمانده

بمو واجی برو آلاله‌ی چین

چرا چینم که بینایی نمانده

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

خدایا دل ز مو بستان بزاری

نمی‌آید ز مو بیمار داری

نمیدونم لب لعلش به خونم

چرا تشنه است با این آبداری

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

بوره ای روی تو باغ بهارم

خیالت مونس شب های تارم

خدا دونه که در دنیای فانی

بغیر عشق ته کاری ندارم

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

بسر غیر ته سودایی ندیرم

بدل جز ته تمنایی ندیرم

خدا دونه که در بازار عشقت

بجز جان هیچ کالایی ندیرم

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

هزاران غم بدل اندوته دیرم

همچنین بخوانید:  عاشقانه های بابا طاهر

هزار آتش بجان افروته دیرم

بیک آه سحر کز دل برآرم

هزاران مدعی را سوته دیرم

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

بیته گلشن به چشمم گلخن آیو

واته گلخن به چشمم گلشن آیو

گلم ته گلبنم ته گلشنم ته

که واته مرده را جان بر تن آیو

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

غم عشقت ز گنج رایگان به

وصال تو ز عمر جاودان به

کفی از خاک کویت در حقیقت

خدا دونه که از ملک جهان به

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

سر سرگشته‌ام سامان نداره

دل خون گشته‌ام درمان نداره

به کافر مذهبی دل بسته دیرم

که در هر مذهبی ایمان نداره

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

امان از اختر شوریده‌ی مو

فغان از بخت برگردیده‌ی مو

فلک از کینه ورزی کی گذاره

رود خون از دل غمدیده‌ی مو

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

بروی ماهت ای ماه ده و چار

به سرو قدت ای زیبنده رخسار

که جز عشقت خیالی در دلم نی

بدیاری ندارم مو سر و کار

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher