شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی
شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی قدح بر گیرم و سیر گلان شم بطرف سبزه و آب روان شم دو سه جامی زنم با شادکامی وایم مست و بسیرلالیان شم شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی مو از جور بتان دل ریش دیرم زلاله داغ بر دل بیش دیرم چو فردا نامه خوانان نامه خوانند من شرمنده سر در […]

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

قدح بر گیرم و سیر گلان شم

بطرف سبزه و آب روان شم

دو سه جامی زنم با شادکامی

وایم مست و بسیرلالیان شم

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

مو از جور بتان دل ریش دیرم

زلاله داغ بر دل بیش دیرم

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

من شرمنده سر در پیش دیرم

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

دیم آلاله‌ای در دامن خار

واتم آلالیا کی چینمت بار

بگفتا باغبان معذور میدار

درخت دوستی دیر آورد بار

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

خوشا آندل که از خود بیخبر بی

ندونه در سفر یا در حضر بی

بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون

پی لیلی دوان با چشم تر بی

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

همه دل ز آتش غم سوتنی بی

بهرجان سوز هجر افروتنی بی

که از دست اجل بر تن قبایی

اگر شاه و گدایی دوتنی بی

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

قلم بتراشم از هر استخوانم

مرکب گیرم از خون رگانم

بگیرم کاغذی از پرده‌ی دل

نویسم بهر یار مهربانم

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

محبت آتشی در جانم افروخت

که تا دامان محشر بایدم سوخت

عجب پیراهنی بهرم بریدی

که خیاط اجل میبایدش دوخت

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

الهی ار بواجم ور نواجم

ته دانی حاجتم را مو چه واجم

اگر بنوازیم حاجت روا بی

وگر محروم سازی مو چه ساجم

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

مو آن دلداده‌ی بی خانمانم

مو آن محنت نصیب سخت جانم

مو آن سرگشته خارم در بیابان

که چون بادی وزد هر سو دوانم

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

نمیدانم که رازم با که واجم

غم و سوز وگدازم با که واجم

چه واجم هر که ذونه میکره فاش

دگر راز و نیازم با که واجم

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

سر کویت بتا چند آیم و شم

ز وصلت بی نوا چند آیم و شم

بکویت تا ببیند دیده رویت

نترسی از خدا چند آیم و شم

همچنین بخوانید:  دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

بوره کز دیده جیحونی بسازیم

بوره لیلی و مجنونی بسازیم

فریدون عزیزم رفتی از دست

بوره کز نو فریدونی بسازیم

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی