شعر طنز و جالب عشق
شعر طنز و جالب عشق

شعر طنز و جالب عشق گفتم غم تو دارم دادم نشان زبانی گفتم چرا چنینی؟! گفتا مگر ندانی؟ پرسیدمش مگر چیست؟ گفتا ز عاشقان نیست! گفتم ولی تو عشقی! گفتا بده بمن بیست خندید و رو نهان کرد گفتم مده عذابم گفتا تو خود عذابی! گفتم بیا بخوابم گفتا به نیشخندی بینی مرا بخوابی ! […]

شعر طنز و جالب عشق

شعر طنز و جالب عشق

گفتم غم تو دارم

دادم نشان زبانی

گفتم چرا چنینی؟!

گفتا مگر ندانی؟

پرسیدمش مگر چیست؟

گفتا ز عاشقان نیست!

گفتم ولی تو عشقی!

گفتا بده بمن بیست

خندید و رو نهان کرد

گفتم مده عذابم

گفتا تو خود عذابی!

گفتم بیا بخوابم

گفتا به نیشخندی

بینی مرا بخوابی !

گفتم اسیر عشقم

گفتا پی جوابی؟!

گفتم سزایم این نیست

گفتا جهان چنین است

گفتم تو بی وفایی !

گفتا دل تو بشکست؟

گفتم نمانده قلبی

گفتا مگر جز این بود؟

گفتم تو دل شکستی

گفتا غمت همین بود !

ای داد از این جماعت در عاشقی چه رندند!

این بیوفا از اول قلب مرا ز جا کند !

شعر طنز و جالب عشق