شعر زیبای فروغ فرخزاد به نام پرنده فقط یک پرنده بود
شعر زیبای فروغ فرخزاد به نام پرنده فقط یک پرنده بود

شعر زیبای فروغ فرخزاد به نام پرنده فقط یک پرنده بود پرنده گفت : چه بویی ، چه آفتابی ، بهار آمده است و من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت پرنده از ایوان پرید مثل پیامی پرید و رفت پرنده کوچک بود پرنده فکر نمی کرد پرنده روزنامه نمی خواند پرنده قرض نداشت پرنده […]

شعر زیبای فروغ فرخزاد به نام پرنده فقط یک پرنده بود

شعر زیبای فروغ فرخزاد به نام پرنده فقط یک پرنده بود

پرنده گفت : چه بویی ، چه آفتابی ، بهار آمده است

و من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت

پرنده از ایوان پرید

مثل پیامی پرید و رفت

پرنده کوچک بود

پرنده فکر نمی کرد

پرنده روزنامه نمی خواند

پرنده قرض نداشت

پرنده آدم ها را نمی شناخت

پرنده روی هوا

و بر فراز چراغ های خطر در ارتفاع بی خبری می پرید

و لحظه های آبی را دیوانه وار تجربه میکرد

پرنده ، آه ، فقط یک پرنده بود

شعر زیبای فروغ فرخزاد به نام پرنده فقط یک پرنده بود