شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad
شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad

شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad تا به کی باید رفت از دیاری به دیاری دیگر نتوانم، نتوانم جستن هر زمان عشقی و یاری دیگر شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad کاش ما آن دو پرستو بودیم که همه عمر سفر می کردیم از بهاری به بهار دیگر آه ، اکنون دیریست که فرو ریخته […]

شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad

شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad

تا به کی باید رفت

از دیاری به دیاری دیگر

نتوانم، نتوانم جستن

هر زمان عشقی و یاری دیگر

شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad

کاش ما آن دو پرستو بودیم

که همه عمر سفر می کردیم

از بهاری به بهار دیگر

آه ، اکنون دیریست

که فرو ریخته در من ، گوئی

تیره آواری از ابر گران

شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad

چو می آمیزم ، با بوسهء تو

روی لب هایم ، می پندارم

می سپارد جان عطری گذران

آنچنان آلوده ست

عشق غمناکم با بیم زوال

که همه زندگیم می لرزد

شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad

چون ترا می نگرم

مثل اینست که از پنجره ای

تکدرختم را، سرشار از برگ

در تب زرد خزان می نگرم

مثل اینست که تصویری را

شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad

روی جریان های مغشوش آب روان می نگرم

شب و روز

شب و روز

شب و روز

بگذار که فراموش کنم

شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad

تو چه هستی ، جز یک لحظه، یک لحظه که چشمان

مرا

می گشاید در

برهوت آگاهی ؟

بگذار

که فراموش کنم

شعر فروغ فرخزاد گذران Forough Farrokhzad