سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر
سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر زدست مو کشیدی باز دامان ز کردارت نبی یک جو پشیمان روم آخر بدامانی زنم دست که تا از وی رسد کارم بسامان سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر دلم تنگ ندانم صبر کردن زدلتنگی بوم راضی بمردن ز شرم روی ته مو در حجابم […]

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

زدست مو کشیدی باز دامان

ز کردارت نبی یک جو پشیمان

روم آخر بدامانی زنم دست

که تا از وی رسد کارم بسامان

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

دلم تنگ ندانم صبر کردن

زدلتنگی بوم راضی بمردن

ز شرم روی ته مو در حجابم

ندانم عرض حالم واته کردن

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

آنکه بی خان و بی مانه منم من

آنکه بر گشته سامانه منم من

آنکه شادمان به انده میکره روز

آنکه روزش چو شامانه منم و من

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

پشیمانم پشیمانم پشیمان

کاروانی بوینم تا بشیمان

کهن دنیا بهیچ کسی نمانده

به هرزه کوله باری میکشیمان

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

مو آن اسپید بازم سینه سوهان

چراگاه مو بی سر بشن کوهان

همه تیغی به سوهان میکرن تیز

مو آن تیغم که یزدان کرده سوهان

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

برندم همچو یوسف گر بزندان

ویا نالم زغم چون مستمندان

اگر صد باغبان خصمی نماید

مدام آیم بگلزار تو خندان

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

نوای ناله غم اندوته دونو

عیار قلب خالص بوته دونو

بوره سوته دلان واهم بنالیم

که قدر سوته دل دلسوته دونو

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

سری دارم که سامانش نمیبو

غمی دارم که پایانش نمیبو

اگر باور نداری سوی من آی

بوین دردی که درمانش نمیبو

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

به والله که جانانم تویی تو

بسلطان عرب جانم تویی تو

نمیدونم که چونم یا که چندم

همی دونم که درمانم تویی تو

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

بهارم بی خزان ای گلبن مو

چه غم کنده ببو بیخ و بن مو

برس ای سوته دل یکدم به دردم

ته ای امروز دل تازه کن مو

همچنین بخوانید:  دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

نیا مطلق بکارم این دل مو

بجز خونابه اش نه حاصل مو

داره در موسم گل جوش سودا

چه پروایی کره اینجا دل مو

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

وای از روزی که قاضیمان خدا بو

سر پل صراطم ماجرا بو

بنوبت بگذرند پیر و جوانان

وای از آندم که نوبت زان ما بو

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

چو مو یک سوته دل پروانه‌ای نه

بعالم همچو مو دیوانه‌ای نه

همه مارون و مورون لانه دیرن

من دیوانه را ویرانه‌ایی نه

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

مو را ای دلبر مو با ته کاره

وگرنه در جهان بسیار یاره

کجا پروای چون مو سوته دیری

چو مو بلبل به گلزارت هزاره

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر