سری جدید از اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی
سری جدید از اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

سری جدید از اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی بدست آن بت طاووس زیبــا میان عاشقان شد فتنه برپا دل فایز همیشه در هراس است که ما کشته شویم و یار رسوا اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی به زیر پرده آن روی دل آرا بود چون شمع درفانوس پیدا دل فایز چو پروانه به […]

سری جدید از اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

سری جدید از اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

بدست آن بت طاووس زیبــا

میان عاشقان شد فتنه برپا

دل فایز همیشه در هراس است

که ما کشته شویم و یار رسوا

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

به زیر پرده آن روی دل آرا

بود چون شمع درفانوس پیدا

دل فایز چو پروانه به دورش

مدامش سوختن باشد تمنـا

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

بگو آن قاصد نیکولقــا را

ببر بر دوستان پیغام مـا را

همان ساعت که دیدی یار فایز

بخاطر آوری این بینوا را

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

تنت همچو بلور و رخ بود گل

بیاض گردنت نسرین و سنبــــل

کمند گیسوان دلدار فایــــز

به هم پیچیده چون خط ترســل

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

بتا مهر تو جا بنمـــوده بر دل

دلم در چین زلفت کرده منـــزل

به دریای غمت غرق است فایز

ندانم کی رسد کشتی به ساحـل

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

قسم بر سوره والشمس واللیل

به غیر از تو ندارم با کسی میــل

کلام الله باشد خصم فایـــــز

اگر نامحرمی با تو کند سیـــــل

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

دو گیسوی تو جانا لیله القـــدر

بیاض گردن تو مطلع الفجـــــــر

ملایک تهنیت گویند فایـــــز

شب وصلت زالف شهر بهتـــــــر

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

به گردن هشته‌ای زلف چو زنجیر

گنه من دارم این گردن چه تقصیر

به گردن زلف چون زنجیر بـــردار

مکن فایز زجان و زندگی سیـــــر

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

بت نامهربان یــــار ستمگــــر

جفا جو سنگدل بیرحم کافــــر

بیا از کشتن فایز به پرهیـــــــز

بیندیش از حساب روز محشـــر

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

مسلسل حلقه حلقه روی دلبــر

دو گیسویش فتاده همچو عنبــر

دل فایز فشرده تـــــــار زلفش

چو رستم در نبرد هفت لشـــــکر

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

به دل گفتم مرو درکوی دلبــر

ره خود گیر ازاین سودا تو بگـــذر

همچنین بخوانید:  شعر زیبا و شنیدنی فروغ فرخزاد به نام کسی که مثل هیچکس نیست

دل فایز مگر تو پور زالـــــــــی

که داری تاب جنگ هفت لشـــکر

اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

قدت طوبا لبت کوثر رخت حور

ازاین حسن خدایی چشم بــد دور

بت فایز زخوبی بی نیــــاز است:

بود سر تا قدم نور علی نــــــــــور

سری جدید از اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی