مراحل بلوغ پسران و دختران: روزه گرفتن دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی هیچ پایه و اساسی ندارد
مراحل بلوغ پسران و دختران: روزه گرفتن دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی هیچ پایه و اساسی ندارد

مراحل بلوغ پسران و دختران: روزه گرفتن دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی هیچ پایه و اساسی ندارد بر اساس فتاوای اکثر مراجع تقلید دختران در سن ۹ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می رسند. این فتواها آن قدر بدیهی به نظر می رسند که هیچ […]

مراحل بلوغ پسران و دختران: روزه گرفتن دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی هیچ پایه و اساسی ندارد

مراحل بلوغ پسران و دختران

بر اساس فتاوای اکثر مراجع تقلید دختران در سن ۹ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی به بلوغ می رسند. این فتواها آن قدر بدیهی به نظر می رسند که هیچ شک و تردیدی در آنها وجود نداشت. ولی آیت الله محمد صادقی تهرانی بطور کلی این فتواها را زیر سوال برده و مراحل بلوغ پسران و دختران را به شرح زیر ارائه کرده است:

مراحل بلوغ پسران و دختران

۱- مرحله نخستین احکام بلوغ، رسایی و پذیرش الزامی عقلی برای نماز و مانند آن است، که زیر بنای تمامی عبادات و ارتباطات بندگی در برابر حضرت اقدس الهی است. و همان رشد عقلی شناخت خدای تعالی و دین برای انجام نقطه ی نخستین احکام اسلامی کافی است.

میانگین بلوغ در مورد نماز و مانندش – از تکالیف عقلانی برای پسر و دختر نوعاً از آغاز ده سالگی است، زیرا به گونه ای همسان و همپایه در جو ایمانی عقیده ی ایمانی را آغاز می کنند، چنان که روایاتی هم در این زمینه وارد شده است.

۲- مرحله دوم بلوغ، بلوغ برای روزه داری است که معیار آن توانایی جسمی، و میانگینش برای هر دوی پسر و دختر، سیزده سالگی است، و توانایی جسمی دختر اگر کمتر از پسر نباشد، بیشتر هم نیست، و دست بالا برابرند. و در روایاتی هم سن معمولی بلوغ هر دو را برای روزه – سیزده سالگی ذکر فرموده اند بنابراین این خود تحمیلی ناروا بر دختران است که شش سال پیش تر از پسران روزه بگیرند. بنابراین نظرات و فتاوا نه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران هیچ گونه پایه و اساسی ندارند.

۳- سومین مرحله تکلیف، بلوغ برای ازدواج است که میزان آن، توان زناشویی است. و در این مرحله نوعاْ دختران زودتر از پسران بالغ می شوند. و بلوغ جسمی و جنسی در دختران تقریبا یکسان است.

همچنین بخوانید:  ۲۰ رفتار نامطلوب قوم بنی اسرائیل از دیدگاه قرآن کریم

۴- مرحله چهارم، بلوغ اقتصادی است که نوع پسران از دختران جلوترند، زیرا رشد و زمینه ی تلاش اقتصادیشان قهراً بیشتر است، به ویژه برای پرداخت حقوق شرعیه، حج، عمره و سایر عباداتی که نیاز مالی دارند.

۵- مرحله پنجم، بلوغ برای تبلیغ اسلام و امر به معروف و نهی از منکر است که به هنگام دارا بودن شرائط لازم، بر هر دوی پسر و دختر واجب است. و این جا هم مسئولیت و امکان برای پسران بیشتر و پیشتر از دختران است، زیرا در اجتماع وسیع تری زندگی می کنند.

۶- مرحله ششم، بلوغ برای جهاد و دفاع است که بر پسرانی که واجد شرائط آن باشند واجب است، و در صورت نیاز کلی و بسیج عمومی بر دختران نیز واجب می گردد.

توضیح اینکه معیار نشیب و فراز بلوغ در تمامی مراحل آن، توان عقلی سپس بدنی یا جنسی یا مالی و یا اجتماعی است.

بنابراین از گفته های فوق می توان نتیجه گرفت که پسران و دختران هر دو باید در سن ۱۰ سالگی نماز بخوانند و هر دو بطور میانگین در سن ۱۳ سالگی روزه بگیرند (به شرط توانایی جسمانی). پس در این دو مورد پسران و دختران هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند ولی به اعتقاد آیت الله دکتر صادقی تهرانی، بلوغ جنسی در دختران زودتر از پسران اتفاق می افتد.

منبع: رساله نوین آیت الله محمد صادقی تهرانی. مسئله ۲۵ تا ۳۲.

مراحل بلوغ پسران و دختران: روزه گرفتن دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی هیچ پایه و اساسی ندارد