لاک پشت ۵۰۰ ساله + عکس ها
لاک پشت ۵۰۰ ساله + عکس ها
یک لاک پشت که بیش از 5 قرن زندگی کرده است در استان هنان چین کشف شد. شما می‌توانید سن لاکپشت را از طریق حلقه‌های فلسش تشخیص دهید.

یک لاک پشت که بیش از ۵ قرن زندگی کرده است در استان هنان چین کشف شد.

شما می‌توانید سن لاکپشت را از طریق حلقه‌های فلسش تشخیص دهید.

لاک پشت 500 ساله

و این حلقه‌ها در سال هایی که لاک‌پشت جوان به بلوغ کامل نرسیده است رشد دارند.

لاک پشت 500 ساله

و هنگامی که به بلوغ کامل برسند هیچ حلقه ‌دیگری افزوده نمی‌شود.

لاک پشت ۵۰۰ ساله + عکس ها