لاک پشت 500 ساله + عکس ها یک لاک پشت که بیش از 5 قرن زندگی کرده است در استان هنان چین کشف شد شما می‌توانید سن لاکپشت را از طریق حلقه‌های فلسش تشخیص دهید و این حلقه‌ها در سال هایی که لاک‌پشت جوان به بلوغ کامل نرسیده است رشد دارند و هنگامی که به […]

لاک پشت 500 ساله + عکس ها

یک لاک پشت که بیش از 5 قرن زندگی کرده است در استان هنان چین کشف شد

لاک پشت 500 ساله

لاک پشت 500 ساله

شما می‌توانید سن لاکپشت را از طریق حلقه‌های فلسش تشخیص دهید

لاک پشت 500 ساله

لاک پشت 500 ساله

و این حلقه‌ها در سال هایی که لاک‌پشت جوان به بلوغ کامل نرسیده است رشد دارند

لاک پشت 500 ساله

لاک پشت 500 ساله

و هنگامی که به بلوغ کامل برسند هیچ حلقه ‌دیگری افزوده نمی‌شود

لاک پشت 500 ساله + عکس ها