پیامک و مسیج فلسفی جدید بدترین خطایی که مرتکب می شویم تــوجه به خطای دیگران است پیامک و مسیج فلسفی جدید جاده های زندگی را خدا هموار می کند کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست پیامک و مسیج فلسفی جدید مردی و نامردی جنسیت سرش نمی شود معرفت که نداشته باشی نامردی پیامک و […]

پیامک و مسیج فلسفی جدید

پیامک و مسیج فلسفی جدید

پیامک و مسیج فلسفی جدید

بدترین خطایی که مرتکب می شویم

تــوجه به خطای دیگران است

پیامک و مسیج فلسفی جدید

جاده های زندگی را خدا هموار می کند

کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست

پیامک و مسیج فلسفی جدید

مردی و نامردی

جنسیت سرش نمی شود

معرفت که نداشته باشی نامردی

پیامک و مسیج فلسفی جدید

تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست

ما که کمتر از آنها نیستیم پس نا امیدی چرا ؟

پیامک و مسیج فلسفی جدید

گاهی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند

که در خودش وجود دارد

دکتر شریعتی

پیامک و مسیج فلسفی جدید

بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را

مثل : بابا ، مامان ، پدربزرگ …

آلبرت انیشتین

پیامک و مسیج فلسفی جدید

با عقلت ، دلبستگی های دنیوی  را از خود دور کن

وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند

پیامک و مسیج فلسفی جدید

مدیر خوب

یک نقطۀ مثبت در فرد پیدا می کند و روی آن کار می کند

ولی مدیر بد یک نقطه ضعف در فرد پیدا می کند و به آن گیر می دهد

پیامک و مسیج فلسفی جدید

در زندگی تان

نقش نیش های مار ” ماروپله ” را بازی نکنید

شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد

همان کس که به شما اعتماد کرده بود

پیامک و مسیج فلسفی جدید

درمقابل سختی ها همچون جزیره اى باش

که دریا هم با تمام عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند

پیامک و مسیج فلسفی جدید

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد

من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب

ناپلئون بناپارت

پیامک و مسیج فلسفی جدید

ناامیدی اولین قدمی است که

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های فلسفی بهمن

شخص به سوی گور برمی‌دارد

پیامک و مسیج فلسفی جدید

خواستنی بودن رازی ندارد

بدون اینکه در مورد دیگران قضاوت کنی به آنها نگاه کن

دنیا را همانگونه که هست ببین

پیامک و مسیج فلسفی جدید

دیگران برای خوابیدن قصه می گویند

ما قصه خود را می گوییم که دیگران بیدار شوند

پیامک و مسیج فلسفی جدید

همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود

که هرگز بر زبان جاری نمی شود

پیامک و مسیج فلسفی جدید