پسر بی احساس + عکس ها یک بیماری نادر است که باعث از کار افتادن حس های صورت می شود و بیمار نمی تواند اعضای صورتش را تکان بدهد یا احساسات خود را بروز دهد بعضی از پزشکان به این بیماری سندرم بی احساسی یا سندرم بی حسی می گویند تحقیقات نشان داده این پسربچه […]

پسر بی احساس + عکس ها

پسر بی احساس + عکس ها

پسر بی احساس + عکس ها

یک بیماری نادر است که باعث از کار افتادن حس های صورت می شود

و بیمار نمی تواند اعضای صورتش را تکان بدهد یا احساسات خود را بروز دهد

پسر بی احساس + عکس ها

پسر بی احساس + عکس ها

بعضی از پزشکان به این بیماری سندرم بی احساسی یا سندرم بی حسی می گویند

تحقیقات نشان داده این پسربچه کوچکترین فردیست که به این بیماری مبتلا شده است