چینش حیرت آور سنگ ها بر روی هم + عکس ها
چینش حیرت آور سنگ ها بر روی هم + عکس ها

چینش حیرت آور سنگ ها بر روی هم + عکس ها یکی از اهالی سانفرانسیسکو می تاند به طور جالب و شگفت انگیزی سنگ ها را روی هم بچیند او می تواند بالانس سنگ ها را با هر اندازه و شکلی به راحتی حس کند و دقیقا سنگی را بصورتی قرار دهد که سر جایش […]

چینش حیرت آور سنگ ها بر روی هم + عکس ها

ساخت اشکال هندسی با سنگ , سازه های عجیب با سنگ , زیر سوال بردن قانوان جاذبه

یکی از اهالی سانفرانسیسکو می تاند به طور جالب و شگفت انگیزی سنگ ها را روی هم بچیند

ساخت اشکال هندسی با سنگ , سازه های عجیب با سنگ , زیر سوال بردن قانوان جاذبه

او می تواند بالانس سنگ ها را با هر اندازه و شکلی به راحتی حس کند

ساخت اشکال هندسی با سنگ , سازه های عجیب با سنگ , زیر سوال بردن قانوان جاذبه

و دقیقا سنگی را بصورتی قرار دهد که سر جایش باقی بماند

ساخت اشکال هندسی با سنگ , سازه های عجیب با سنگ , زیر سوال بردن قانوان جاذبه

مردم زیادی کارهای او را دنبال می کنند و همیشه این کار او را تحسین می کنند

ساخت اشکال هندسی با سنگ , سازه های عجیب با سنگ , زیر سوال بردن قانوان جاذبه

عکس های چینش عجیب و غریب سنگ ها روی همدیگر

ساخت اشکال هندسی با سنگ , سازه های عجیب با سنگ , زیر سوال بردن قانوان جاذبه

عکس های زیبای چیدن سنگ های کنار ساحل روی هم

ساخت اشکال هندسی با سنگ , سازه های عجیب با سنگ , زیر سوال بردن قانوان جاذبه

عکس مردی که سنگ ها رو براحتی روی هم می چیند

چینش حیرت آور سنگ ها بر روی هم + عکس ها