سخنان و جملات فلسفی از آرتور شوپنهاور
سخنان و جملات فلسفی از آرتور شوپنهاور

سخنان و جملات فلسفی از آرتور شوپنهاور سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز. سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتیکه از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند ولی […]

سخنان و جملات فلسفی از آرتور شوپنهاور

جملات آرتور شوپنهاور , سخنان آرتور شوپنهاور , جملات زیبا و قصار آرتور شوپنهاور

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز.

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتیکه از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند

ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در داخلشان می رویم زیبائیشان هم از بین می رود ،

شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیبائیش به کجا رفته ، آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس.

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

همه آرزوها از نیاز سرچشمه میگیرد ،یعنی کمبودها و رنجها .

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

افراد پست و فرومایه از خطاهای اشخاص بزرگ لذت فراوان میبرند.

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

جمال اگرچه مایۀ شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است .

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم

درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم

روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم .

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

زیبایی اگرچه مایه شرافت است ،اما در معرض هزاران شر و آفت.

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند

و اگر برخی آثار هنری چنین بودند

در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند.

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

مفاهیم سازه های مغزی اند

حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند .

در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند

لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست .

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های فلسفی فروردین

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

وظیفه هنر تجلی ایده هاست.

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی وجود دارند

که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات ،

در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند .

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

نگهداری دم ماهی و دل زن از مشکلات است .

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند .

برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد .

مخصوصاً از شهوت روانی .

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

زبان ارزشمندترین میراث یک ملت است .

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم

بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم.

سخنان و جملات فلسفی آرتور شوپنهاور

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که

بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند.

سخنان و جملات فلسفی از آرتور شوپنهاور