داستان ضرب المثل اشک تمساح می ریزد
داستان ضرب المثل اشک تمساح می ریزد

داستان ضرب المثل اشک تمساح می ریزد | داستان ضرب المثل گریه دروغین را به اشك تمساح تعبیر كرده اند. خاصه گریه و اشكی كه نه از باب دلسوزی، بلكه از رهگذر ریا و تلدیس باشد، تا بدان وسیله مقصود حاصل آید و سو نیت گریه كننده جامه عمل بپوشد. سابقا معتقد بودند كه غذا و […]

داستان ضرب المثل اشک تمساح می ریزد | داستان ضرب المثل

داستان ضرب المثل اشک تمساح می ریزد | داستان ضرب المثل

گریه دروغین را به اشك تمساح تعبیر كرده اند.

خاصه گریه و اشكی كه نه از باب دلسوزی، بلكه از رهگذر ریا و تلدیس باشد،

تا بدان وسیله مقصود حاصل آید و سو نیت گریه كننده جامه عمل بپوشد.

سابقا معتقد بودند كه غذا و خوراك تمساح به وسیله اشك چشم تامین می شود.

بدین طریق كه هنگام گرسنگی به ساحل می رود و

مانند جسد بی جانی ساعت ها متمادی بر روی شكم دراز می كشد.

در این موقع اشك لزج و مسموم كننده ای از چشمانش خارج می شود

كه حیوانات و حشرات هوایی به طمع تغذیه بر روی آن می نشینند.

پیداست كه سموم اشك تمساح آنها را از پای در می آورد.

فرضا نیمه جان هم بشنود و قصد فرار كنند به علت لزج بودن اشك تمساح نمی توانند

از آن دام گسترده نجات یابند. خلاصه هربار كه مقدار كافی حیوان وحشره در دام اشك تمساح افتند،

تمساح پوزه ای جنبانیده به یك حمله آنها را بلع می كند و مجددا برای شكار كردن طعمه های دیگر اشك می ریزد.

داستان ضرب المثل اشک تمساح می ریزد