از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری
از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری

از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری | داستان ضرب المثل در نور کم غروب، زن سالخورده ای را دید که در کنار جاده درمانده ،منتظر بود در آن نور کم متوجه شد که او نیاز به کمک دارد جلوی مرسدس زن ایستاد و از اتومبیلش پیاده شد در این یک ساعت گذشته […]

از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری | داستان ضرب المثل

داستان ضرب المثل از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری | داستان ضرب المثل

در نور کم غروب، زن سالخورده ای را دید که در کنار جاده درمانده ،منتظر بود

در آن نور کم متوجه شد که او نیاز به کمک دارد

جلوی مرسدس زن ایستاد و از اتومبیلش پیاده شد

در این یک ساعت گذشته هیچ کس نایستاده بود تا کمکش کند

زن به خود گفت مبادا این مرد بخواهد به من صدمه ای بزند؟

ظاهرش که بی خطر نبود فقیر و گرسنه هم به نظر می رسید

مرد زن را که در بیرون از ماشینیش در سرما ایستاده بود دید و متوجه آثار ترس در او شد

گفت:  خانم من آماده ام به شما کمک کنم بهتر است شما بروید داخل اتومبیل که گرمتر است

ضمنا” اسم من برایان آندرسون است

فقط لاستیک اتومبیلش پنچر شده بود اما همین هم برای یک زن سالخورده مصیبت محسوب می شد

برایان در مدت کوتاهی لاستیک را عوض کرد

زن گفت اهل سنتلوئیس است و عبوری از آنجا می گذشته است

تشکر زبانی برای کمک آن مرد کافی نبود از او پرسید که چه مبلغ بپردازد

هر مبلغی می گفت می پرداخت چون اگر او کمکش نمی کرد

هر اتفاقی ممکن بود بیفتد برایان معمولا برای دستمزدش تامل نمی کرد

اما این بار برای مزد نکرده بود برای کمک به یک نیازمند کرده بود

و البته در گذشته افراد زیادی هم به او کمک کرده بودند .

او به خانم گفت که اگر واقعا می خواهد مزد او را بدهد دفعه بعد که نیازمندی را دید به او کمک کند

و افزود و آن وقت از من هم یادی کنید

خانم سوار اتومبیلش شد و رفت چند کیلومتر جلوتر، خانم، کافه ای دید

به آن کافه رفت تا چیزی بخورد. پیشخدمت زن پیش آمد

و حوله تمیزی آورد تا موهایش را خشک کند پیشخدمت لبخند شیرینی داشت

همچنین بخوانید:  ریشه ضرب المثل آب پاکی را روی دستش ریخت

لبخندی که صبح تا شب سرپابودن هم نتوانسته بود محوش کند

آن خانم دید که پیشخدمت باید 8 ماهه حامله باشد

با این حال نگذاشته بود که فشار و درد تغییری در رفتارش بدهد

آن گاه به یاد برایان افتاد وقتی آن خانم غذایش را تمام کرد،

صورتحساب را با یک اسکناس صد دلاری پرداخت پیشخدمت رفت تا بقیه پول را بیاورد وقتی برگشت،

آن خانم رفته بود  پیشخدمت نفهمید آن خانم کجا رفت.

بعد متوجه شد چیزی روی دستمال سفره نوشته شده است

با خواندن آن اشک به چشمش آمد چیزی لازم نیست به من برگردانی من هم در چنین وضعی قرار داشتم

شخصی به من کمک کرد همان طور که من به تو کمک کردم

اگر واقعا می خواهی دین خود را ادا کنی این کار را بکن نگذار

این زنجیره عشق همین جا به تو ختم شود

زیر دستمال چهارصد دلار دیگر هم بود آن شب او به آن نوشته

و پول فکر می کرد آن خانم از کجا فهمید که او و شوهرش به آن پول نیاز داشتند

داستان ضرب المثل از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری | داستان ضرب المثل

بچه ماه آینده به دنیا می آمد و آن وقت وضع بدتر هم می شد

شوهرش هم خیلی نگران بود همان طور که کنار شوهرش دراز کشیده بود

به نرمی او را بوسید و آهسته در گوشش گفت همه چیز درست میشه دوستت دارم برایان آندرسون

از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری