شعر بازگشت فروغ فرخزاد عاقبت خط جاده پایان یافت من رسیدم ز ره غبارآلود نگهم پیشتر زمن می تاخت بر لبانم سلام گرمی بود شعر بازگشت فروغ فرخزاد شهر جوشان درون کورهء ظهر کوچه می سوخت در تب خورشید پای من روی سنگفرش خموش پیش می رفت و سخت می لرزید شعر بازگشت فروغ فرخزاد […]

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

عاقبت خط جاده پایان یافت

من رسیدم ز ره غبارآلود

نگهم پیشتر زمن می تاخت

بر لبانم سلام گرمی بود

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

شهر جوشان درون کورهء ظهر

کوچه می سوخت در تب خورشید

پای من روی سنگفرش خموش

پیش می رفت و سخت می لرزید

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

خانه ها رنگ دیگری بودند

گردآلوده، تیره و دلگیر

چهره ها در میان چادر ها

همچو ارواح پای در زنجیر

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

جوی خشکیده، همچو چشمی کور

خالی از آب و از نشانهء او

مردی آوازه خوان ز راه گذشت

گوش من پر شد از ترانهء او

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

گنبد آشنای مسجد پیر

کاسه های شکسته را می ماند

مومنی بر فراز گلدسته

با نوائی حزین اذان می خواند

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

می دویدند از پی سگها

کودکان پا برهنه ، سنگ به دست

زنی از پشت معجری خندید

باد ناگه دریچه ای را بست

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

از دهان سیاه هشتی ها

بوی نمناک گور می آمد

مر کوری عصازنان می رفت

آشنائی ز دور می آمد

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

دری آنجا گشوده گشت خموش

دستهائی مرا بخود خواندند

اشکی از ابر چشمها بارید

دستهائی مرا ز خود راندند

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

روی دیوار باز پیچک پیر

موج می زد چو چشمه ای لرزان

بر تن برگهای انبوهش

سبزی پیری و غبار زمان

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

نگهم جستجو کنان پرسید :

«در کدامین مکان نشانهء اوست؟»

لیک دیدم اتاق کوچک من

خالی از بانگ کودکانهء اوست

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

از دل خاک سرد آئینه

ناگهان پیکرش چو گل روئید

موج می زد دیدگان مخملیش

آه، در وهم هم مرا می دید!

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

تکیه دادم به سینهء دیوار

گفتم آهسته :«این توئی کامی ؟»

لیک دیدم کز آن گذشتهء تلخ

همچنین بخوانید:  شعر قشنگ و پر احساس فروغ فرخزاد به نام بر او ببخشایید

هیچ باقی نمانده جز نامی

شعر بازگشت فروغ فرخزاد

عاقبت خط جاده پایان یافت

من رسیدم ز ره غبارآلود

تشنه بر چشمه ره نبرد و دریغ

شهر من گور آرزویم بود

شعر بازگشت فروغ فرخزاد