دل نوشته بلند و زیبا در مورد انتظار
دل نوشته بلند و زیبا در مورد انتظار

دل نوشته بلند و زیبا در مورد انتظار آن روز می رسد ؟ صبر انتظار امید دیدار برای یار منتظرم آخر تا به کی ؟ تو آن سویی من این سو شاید بیهوده است این انتظار تو هرچه را من فکر می کنم ، فکر می کنی ؟ تو هم به یادم هستی ؟ تو […]

دل نوشته بلند و زیبا در مورد انتظار

دل نوشته جدید , دلنوشته زیبا

آن روز می رسد ؟

صبر

انتظار

امید دیدار

برای یار

منتظرم

آخر تا به کی ؟

تو آن سویی

من این سو

شاید بیهوده است این انتظار

تو هرچه را من فکر می کنم ، فکر می کنی ؟

تو هم به یادم هستی ؟

تو هستی ؟

تو کجا هستی ؟

جاده منتظر ماست

بیا برویم

بیا از این سرزمین برویم

من از آن توأم

تو از آن من

یادت هست ؟

کمی تأمل کن

شاید من را یادت بیاید

تو چه پرسیدی ؟

پرسیدی که خوبی ؟

پاسخ دادم آری

من خوبم

پس تو این نوشته را کی می خوانی ؟

همچنان منتظرم

سخت است انتظار

آری انتظار

نویسنده : فیدبک

دل نوشته بلند و زیبا در مورد انتظار