او هر روز از روستای محل زندگی اش به پایتخت بلغارستان برای گدایی می رود و تا به حال درآمدی بیش از چهل هزار یورو را از این راه کسب کرده است مردم به تازگی متوجه شده اند که اوبیشتر پول های دریافتی اش از گدایی را صرف کمک به بچه های بی سرپرست و […]

او هر روز از روستای محل زندگی اش به پایتخت بلغارستان برای گدایی می رود

گدایی که به خیریه کمک می کند + عکس ها

گدایی که به خیریه کمک می کند + عکس ها

و تا به حال درآمدی بیش از چهل هزار یورو را از این راه کسب کرده است

مردم به تازگی متوجه شده اند که اوبیشتر پول های دریافتی اش از گدایی را

گدایی که به خیریه کمک می کند + عکس ها

گدایی که به خیریه کمک می کند + عکس ها

صرف کمک به بچه های بی سرپرست و موسسه های خیریه کرده است

پیرمرد نیازمندکه به خیریه کمک می کند + عکس ها