عکس های تمساح بزرگ در حال خوردن تاسیسات عسلویه
عکس های تمساح بزرگ در حال خوردن تاسیسات عسلویه

عکس های تمساح بزرگ در حال خوردن تاسیسات عسلویه نمکستان به نقل از مجله مهر : یک تمساح گرسنه از یکی ازتالاب های فصلی عسلویه وارد تاسیسات صنعت گاز ایران در این منطقه شد تا آنجا چیزی برای خوردن پیدا کند! ورود بی سر و صدای یک تمساح بزرگ به یک منطقه صنعتی ویژه اتفاق […]

عکس های تمساح بزرگ در حال خوردن تاسیسات عسلویه

عکس های تمساح بزرگ در حال خوردن تاسیسات عسلویه تمساح در عسلویه عکس های تمساح غول پبکر ددر تاسیسات عسلویه

نمکستان به نقل از مجله مهر : یک تمساح گرسنه از یکی ازتالاب های فصلی عسلویه وارد تاسیسات صنعت گاز ایران در این منطقه شد تا آنجا چیزی برای خوردن پیدا کند!

تمساح در عسلویه عکس های تمساح غول پبکر ددر تاسیسات عسلویه

ورود بی سر و صدای یک تمساح بزرگ به یک منطقه صنعتی ویژه اتفاق بامزه ای را برای کارکنان این منطقه رقم زد.

تمساح در عسلویه عکس های تمساح غول پبکر ددر تاسیسات عسلویه

این تمساح هیچ مزاحمتی برای کارکنان به همراه نداشت و در نهایت با کمک کارکنان این مجموعه صنعتی به تالاب بازگردانده شد.

عکس های تمساح بزرگ در حال خوردن تاسیسات عسلویه