ضرب المثل نانش بده ایمانش مپرس بعضي ها هنگام احسان و نيکوکاري هم دست از تعصب و تقيد برنمي دارند و از کيش و آيين و ساير معتقدات مذهبي سائل مستمند پرسش مي کنند به قسمي که آن بيچاره به جان مي آيد تا پشيزي در کف دستش گذارند در حالي که نوع پروري و […]

ضرب المثل نانش بده ایمانش مپرس

ضرب المثل نانش بده ایمانش مپرس

ضرب المثل نانش بده ایمانش مپرس

بعضي ها هنگام احسان و نيکوکاري هم دست از تعصب و تقيد برنمي دارند

و از کيش و آيين و ساير معتقدات مذهبي سائل مستمند پرسش مي کنند

به قسمي که آن بيچاره به جان مي آيد تا پشيزي در کف دستش گذارند

در حالي که نوع پروري و بشر دوستي از آن نوع احساسات و عواطف عاليه است

که ايمان و بي ايماني را در حريم حرمتش راهي نيست به راه خود ادامه مي دهد

و هر افتاده اي را که بر سر راه بيند دستگيري مي کند

احسان و نيکوکاري با دين و مسلک تلازمي ندارد و بيچاره در هر لباس بيچاره است و گرسنه به هر شکلي قابل ترحم مي باشد

وقتي که آدمي را قادر حکيم علي الاطلاق به جان مضايقت نفرمود افراد متمکن و مستطيع مجاز نيستند به نان دريغ ورزند

اگر چنين موردي احياناً پيش آيد جواب اين زمره از مردم را با استفاده از عبارت مثلي بالا مي دهند و مي گويند :  نانش بده ، ايمانش مپرس

ضرب المثل نانش بده ایمانش مپرس,حکایت ضرب المثل های ایرانی, حکایت ضرب المثل های فارسی, داستان ضرب المثل ها, داستان ضرب المثل هاي ايراني, داستان ضرب المثل های ایرانی, داستان ضرب المثل های فارسی, ضرب المثل های ایرانی, ضرب المثل های فارسی, معني ضرب المثل هاي ايراني, معنی ضرب المثل ها, معنی ضرب المثل های ایرانی, معنی ضرب المثل های فارسی