دل نوشته بلند در مورد تنهایی
دل نوشته بلند در مورد تنهایی

دل نوشته بلند در مورد تنهایی از تنهایی می نویسم تنهایی در زمان و مکان تنهایی در اینجا و در آنجا و در هر جا تنها ماندن تا به حال تنها مانده ای ؟ از تنهایی می نویسم تنهایی بی تو پر شدن تنهایی از تو کم شدن تنها ماندن تا به حال تنها مانده […]

دل نوشته بلند در مورد تنهایی

دل نوشته بلند در مورد تنهایی , دل نوشته تنهایی

از تنهایی می نویسم

تنهایی در زمان و مکان

تنهایی در اینجا و در آنجا و در هر جا

تنها ماندن

تا به حال تنها مانده ای ؟

از تنهایی می نویسم

تنهایی بی تو پر شدن

تنهایی از تو کم شدن

تنها ماندن

تا به حال تنها مانده ای ؟

رو به سوی هرکس کردم تنهایم خواند

دورم کرد ز خویش از قید و بند خویش

از تنهایی می نویسم

آری تنهایی

از تنهایی می نویسم

تنهایی میان زمین و هوا

تنهایی در دلی تنها

تنها ماندن

تا به حال تنها مانده ای ؟

ای تنها ترین در تنهایی من

از تو گویم هر لحظه در این تنهایی

عشق تنهای من

عشق تنهایی من

عشقی دور از من

در دل من

ای تنهای من

ای ترس تنهایی من

تنها ماندم

با تو تنها

بی تو تنها

تنهایم مگذار

این دل نوشته توسط feedback به نگارش درآمده است

دل نوشته بلند در مورد تنهایی