گربه ای با رفتار آدم ها + عکس ها
گربه ای با رفتار آدم ها + عکس ها

گربه ای با رفتار آدم ها + عکس ها این گربه ی باهوش نیکی ماگی نام دارد او براحتی بر روی پاهای عقبی خود بایستد و مثل آدم ها  روی صندلی بنشیند نیکی  در کشور پهناور روسیه زندگی می کند و پس از دیده شدن عکس هایی از رفتارهای عجیب او توسط صاحبش تلویزیون روسیه […]

گربه ای با رفتار آدم ها + عکس ها

این گربه ی باهوش نیکی ماگی نام دارد او براحتی بر روی پاهای عقبی خود بایستد و مثل آدم ها  روی صندلی بنشیند

گربه شبیه آدم , گربه شبیه انسان , گربه با رفتار انسان ها

نیکی  در کشور پهناور روسیه زندگی می کند و پس از دیده شدن عکس هایی از رفتارهای عجیب او توسط صاحبش تلویزیون روسیه مصاحبه ای با صاحبش را نشان داده است

گربه شبیه آدم , گربه شبیه انسان , گربه با رفتار انسان ها

صاحب این گربه که ویترا نام دارد خیلی از این بابت خوشحال است و می گوید فکر نمی کردم نیکی اینقدر معروف شود

گربه ای با رفتار آدم ها + عکس ها