عکس های جشن پنجاه سالگی باشگاه پرسپولیس
عکس های جشن پنجاه سالگی باشگاه پرسپولیس

عکس های جشن پنجاه سالگی باشگاه پرسپولیس علی پروین ، حمید استیل و یحیی گل محمدی در جشن پنجاه سالگی باشگاه پرسپولیس عکس علی کاظمی در جشن باشگاه پرسپولیس خداداد عزیزی در جشن باشگاه پرسپولیس سروش صحت در مراسم باشگاه پرسپولیس وحید هاشمیان و ناصر محمدخانی در جشن باشگاه پیروزی محسن افشانی در مراسم جشن […]

عکس های جشن پنجاه سالگی باشگاه پرسپولیس

جشن پنجاه سالگی باشگاه پرسپولیس + عکس ها

علی پروین ، حمید استیل و یحیی گل محمدی در جشن پنجاه سالگی باشگاه پرسپولیس

جشن پنجاه سالگی باشگاه پرسپولیس + عکس ها

عکس علی کاظمی در جشن باشگاه پرسپولیس

عکس علی کاظمی در جشن باشگاه پرسپولیس

خداداد عزیزی در جشن باشگاه پرسپولیس

خداداد عزیزی در جشن باشگاه پرسپولیس

سروش صحت در مراسم باشگاه پرسپولیس

سروش صحت در مراسم باشگاه پرسپولیس

وحید هاشمیان و ناصر محمدخانی در جشن باشگاه پیروزی

وحید هاشمیان و ناصر محمدخانی در جشن باشگاه پیروزی

محسن افشانی در مراسم جشن پنجاه سالگی باشگاه پیروزی

محسن افشانی در مراسم جشن پنجاه سالگی باشگاه پیروزی

عکس های جشن پنجاه سالگی باشگاه پرسپولیس