مرغ 15 میلیون تومانی + عکس در یک مزایده در کشور عربستان که در آن خرید و فروش مرغ های نژاد دار و تزئینی انجام می شد مرغ ها با قیمت های نجومی به فروش می رسید گفتنیست گران ترین مرغ این مزایده حدود 15 میلیون تومان به فروش رسیده است

مرغ 15 میلیون تومانی + عکس

مرغ تزئینی,مرغ های تزئینی,فروش مرغ تزئینی,مرغ و خروس تزئینی

مرغ تزئینی,مرغ های تزئینی,فروش مرغ تزئینی,مرغ و خروس تزئینی

در یک مزایده در کشور عربستان که در آن خرید و فروش مرغ های نژاد دار

مرغ تزئینی,مرغ های تزئینی,فروش مرغ تزئینی,مرغ و خروس تزئینی

مرغ تزئینی,مرغ های تزئینی,فروش مرغ تزئینی,مرغ و خروس تزئینی

و تزئینی انجام می شد مرغ ها با قیمت های نجومی به فروش می رسید

مرغ تزئینی,مرغ های تزئینی,فروش مرغ تزئینی,مرغ و خروس تزئینی

مرغ تزئینی,مرغ های تزئینی,فروش مرغ تزئینی,مرغ و خروس تزئینی

گفتنیست گران ترین مرغ این مزایده حدود 15 میلیون تومان به فروش رسیده است