دیوان کامل دو بیتی های باباطاهر همدانی ««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»» نوای ناله غم اندوته ذونه عیار قلب و خالص بوته ذونه بیا سوته دلان با هم بنالیم که قدر سوته دل دل سوته ذونه ««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»» مو آن بحرم که در ظرف آمدستم چو […]

دیوان کامل دو بیتی های باباطاهر همدانی

دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

نوای ناله غم اندوته ذونه

عیار قلب و خالص بوته ذونه

بیا سوته دلان با هم بنالیم

که قدر سوته دل دل سوته ذونه

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

مو آن بحرم که در ظرف آمدستم

چو نقطه بر سر حرف آمدستم

بهر الفی الف قدی بر آیو

الف قدم که در الف آمدستم

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

دلم از دست خوبان گیج و ویجه

مژه بر هم زنم خونابه ریجه

دل عاشق مثال چوب‌تر بی

سری سوجه سری خونابه ریجه

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

ز کشت خاطرم جز غم نروئی

ز باغم جز گل ماتم نروئی

ز صحرای دل بیحاصل مو

گیاه ناامیدی هم نروئی

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

سیه بختم که بختم واژگون بی

سیه روجم که روجم سرنگون بی

شدم آواره‌ی کوی محبت

زدست دل که یارب غرق خون بی

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

بیته یک شو دلم بی غم نمی‌بو

که آن دلبر دمی همدم نمی‌بو

هزاران رحمت حق باد بر غم

زمانی از دل ما کم نمی بو

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

مو ام آن آذرین مرغی که فی‌الحال

بسوجم عالم ار برهم زنم بال

مصور گر کشد نقشم به گلشن

بسوجه گلشن از تاثیر تمثال

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

ز عشقت آتشی در بوته دیرم

در آن آتش دل و جان سوته دیرم

سگت ار پا نهد بر چشم ای دوست

بمژگان خاک راهش رو ته دیرم

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

بدریای غمت دل غوطه‌ور بی

مرا داغ فراقت بر جگر بی

ز مژگان خدنگت خورده‌ام تیر

که هر دم سوج دل زان بیشتر بی

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

همچنین بخوانید:  اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

مدامم دل براه و دیده تر بی

شراب عیشم از خون جگر بی

ببویت زندگی یابم پس از مرگ

ترا گر بر سر خاکم گذر بی

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

بیته بالین سیه مار به چشمم

روج روشن شو تار به چشمم

بیته ای نو گل باغ امیدم

گلستان سربسر خار به چشمم

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

بیته یارب به بستان گل مرویاد

وگر روید کسش هرگز مبویاد

بیته هر گل به خنده لب گشاید

رخش از خون دل هرگز مشویاد

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

ته که می‌شی بمو چاره بیاموج

که این تاریک شوانرا چون کرم روج

کهی واجم که کی این روج آیو

کهی واجم که هرگز وا نه‌ای روج

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

بیا تا دست ازین عالم بداریم

بیا تا پای دل از گل برآریم

بیا تا بردباری پیشه سازیم

بیا تا تخم نیکوئی بکاریم

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

یکی برزیگرک نالان درین دشت

بخون دیدگان آلاله می‌کشت

همی کشت و همی گفت ای دریغا

بباید کشت و هشت و رفت ازین دشت

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

درخت غم بجانم کرده ریشه

بدرگاه خدا نالم همیشه

رفیقان قدر یکدیگر بدانید

اجل سنگست و آدم مثل شیشه

««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»

اگر شیری اگر میری اگر مور

گذر باید کنی آخر لب گور

دلا رحمی بجان خویشتن کن

که مورانت نهند خوان و کنند سور

دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی