ماجرا طبق گفته شاهدین این گونه است که جوانی گاو خود را برای فروش به بازار می آورد ولی آنجا با یک خریدار بحثش می شود و دعوای خونین به پا می شود در این دعوا خریدار صاحب گاو را می کشد و همه از صحنه جرم فرار می کند با سر رسیدن پلیس تنها […]

ماجرا طبق گفته شاهدین این گونه است که جوانی گاو خود را برای فروش به بازار می آورد

ولی آنجا با یک خریدار بحثش می شود و دعوای خونین به پا می شود

گاو قاتل + عکس

گاو قاتل + عکس

در این دعوا خریدار صاحب گاو را می کشد و همه از صحنه جرم فرار می کند

با سر رسیدن پلیس تنها گاو در محل حضور داشت و به عنوان قاتل دستگیر و راهی بازداشتگاه شد

جالب اینجاست که پلیس دیگر به دنبال قاتل نگشت و گاو به جای قاتل اصلی کشته شد

گاو قاتل + عکس