سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی Cute and philosophical words of Abraham Lincoln همه مردم از تعارف خوششان می آید سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی Cute and philosophical words of Abraham Lincoln هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز اگر بنشینی حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را سخنان آبراهام لینکلن […]

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln

همه مردم از تعارف خوششان می آید

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln

هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز

اگر بنشینی حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln

به این نکته پی برده ام که بیشتر مردم آنقدر شاد هستند که

ذهن شان را نیز وادار می سازند این گونه باشد

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln

آزادی یعنی اینکه می خواهم نه برده باشم و نه برده دار

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln

من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln

اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود

درباره دیگران داوری نکن

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم

تنها یک برزخ است

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln

زمین خوردن شکست خوردن نیست

از زمین بلند نشدن، شکست خوردن است

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم حاضر نیستم آقای کسی باشم

کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

Cute and philosophical words of Abraham Lincoln