مجموعه دل نوشته های قشنگ
مجموعه دل نوشته های قشنگ

مجموعه دل نوشته های قشنگ | دل نوشته تو رفته ای و  من افتاده ام . . .  تو از دست من از پا .. دل نوشته های قشنگ بیا آبی بزن بر آتشِ تندِ تنش هایم ، که دل در بی قراری هایَش ، آرام از تو می گیرد … دل نوشته های قشنگ خانه […]

مجموعه دل نوشته های قشنگ | دل نوشته

مجموعه دل نوشته های قشنگ | دل نوشته

تو رفته ای و

 من افتاده ام .

.

.

 تو از دست

من از پا ..

دل نوشته های قشنگ

بیا آبی بزن بر آتشِ تندِ تنش هایم ،

که دل در بی قراری هایَش ،

آرام از تو می گیرد …

دل نوشته های قشنگ

خانه به خانه

چهارخانه های پیراهنت را

به دنبال “مرد”ی می گردم

که تو نیستی!

دل نوشته های قشنگ

تازه از راه رسیده ای،بمان!

اگربروی

باورکن اگربروی

زندگی،

آهنگ غم ناکی بیش نخواهد بود!

دل نوشته های قشنگ

 کوتاه ترین شعرم را  برای تو سرودم:

-بوسه!

دل نوشته های قشنگ

توآمده ای،

کسی خانه نیست.

بهارآورده ای و

چه قدرگل،اما

من هنوز

به رویش گلی می نگرم

که درکویرکاشته ام!

-بازمی گردی.

دل نوشته های قشنگ

شب

و چیزی شبیه ماه

آویخته ازدکل های نفت.

بادکنکی سفید

معلق میان آسمان.

وکودکی که

من بودم!

دل نوشته های قشنگ

 لطفا

کمی دورتر بایست!

مهربان که می شوی

بیشتردلم تنگ می شود.

دل نوشته های قشنگ

تا رنگ چشم هایت را بفهمم

سوخته بودم

و تو

رفته بودی

  بر ساحل دیگری بتابی!

دل نوشته های قشنگ

من به تو فقط عادت کرده ام

و تو همیشه پشت به من

نقطه ای دورتر از پنجره را

نگاه می کنی

تا کسی که قرار نیست بیاید،

بیاید!

لحظه ای برگرد ، مرا ببین

شاید آن شاهزاده ی افق های دور

من باشم!

مجموعه دل نوشته های قشنگ