دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر
دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر نپنداری که زندان خوشترم بی سرم بو گوی میدان خوشترم بی چو گلخن تار و تاریکه به چشمم گلستان بی ته زندان خوشترم بی دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر ز بیداد فلک یارون امان بی امان جستن روز آخرزمان […]

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

نپنداری که زندان خوشترم بی

سرم بو گوی میدان خوشترم بی

چو گلخن تار و تاریکه به چشمم

گلستان بی ته زندان خوشترم بی

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

ز بیداد فلک یارون امان بی

امان جستن روز آخرزمان بی

اگر پاره کرم یخه بجا بو

که وامو آسمان پرسرگران بی

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

در اشکم بدامان ریته اولی

خون دلم ز چشمان ریته اولی

بکس حرفی ز جورت وانواجم

که حرف جور پنهان ریته اولی

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

دل تو کی ز حالم با خبر بی

کجا رحمت باین خونین جگر بی

تو که خونین جگر هرگز نبودی

کی از خونین جگرها با خبر بی

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

بسوی باغ و بستان لاله وابی

همه موها مثال ژاله وا بی

وگر سوی خراسان کاروان را

رهانم مو سوی بنگاله وا بی

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

غم اندر سینه‌ی مو خانه دیری

چو ویرانه که بوم آشانه دیری

فلک اندر دل مسکین مو نه

ازین غم هرچه در انبانه دیری

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

هر آن کالوند دامان مو نشانی

دامان از هر دو عالم در کشانی

اشک خونین پاشم از راه الوند

تا که دلبر بپایش برفشانی

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

ز دل بیرون نبجتم ناله نایی

ز مژگان تر مو ژاله نایی

شوی نایه که مو خوابت بوینم

به بخت مو به چشم لاله نایی

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

چه واجم هر چه واجم واته‌شان بی

سخن از بیش و از کم واته‌شان بی

بدریا مو شدم گوهر برآرم

هر آن گوهر که دیدم واته‌شان بی

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

دلم بلبل صفت حیران گل بی

همچنین بخوانید:  شعر طنز و جالب ریاضی

درونم چون درخت پی بگل بی

خونابه بار دیرم ارغوان وار

درخت نهله بارش خون دل بی

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر